Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dobrovoľná dražba

Definícia pojmu Dobrovoľná dražba v ekonomickom slovníku. Výraz Dobrovoľná dražba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Právo.

Definícia výrazu „Dobrovoľná dražba“

Dobrovoľná dražba je právny inštitút zavedený zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov. Možno ju uskutočniť v prípade, ak si to zmluvné strany dohodnú v zmluve (klasickým príkladom sú zmluvy o zriadení záložného práva, ktorými si banky zabezpečujú svoju pohľadávku zo zmluvy o úvere) alebo ak to vyplýva priamo zo zákona (napríklad podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov), na základe návrhu veriteľa, ktorý má svoju pohľadávku zabezpečenú záložným, resp. zákonným záložným právom. Veriteľ k návrhu nepotrebuje osobitný exekučný titul (právoplatné súdne rozhodnutie), k výkonu záložného práva môže záložný veriteľ pristúpiť v dôsledku neplnenia záväzku dlžníkom. Uskutočnením dobrovoľnej dražby prichádza k prechodu vlastníckeho práva veci zabezpečenej záložným právom na vydražiteľa, pričom z výsledku dražby si veriteľ uspokojuje svoju pohľadávku. Návrh na dobrovoľnú dražbu môže podať aj vlastník hnuteľnej či nehnuteľnej veci v prípade, ak má o takúto formu predaja záujem.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?