Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Denný vymeriavací základ zamestnanca na určenie sumy úrazových dávok

Definícia pojmu Denný vymeriavací základ zamestnanca na určenie sumy úrazových dávok v ekonomickom slovníku. Výraz Denný vymeriavací základ zamestnanca na určenie sumy úrazových dávok sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Denný vymeriavací základ zamestnanca na určenie sumy úrazových dávok“

Krátka definícia: Denný vymeriavací základ zamestnanca na určenie sumy úrazových dávok. Definícia podľa zákona: Denný vymeriavací základ zamestnanca (§ 84 zákona) na určenie sumy úrazových dávok je podiel súčtu vymeriavacích základov zamestnanca neobmedzených podľa § 138 ods. 12 zákona dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia, ak zákon neustanovuje inak. Denný vymeriavací základ zamestnanca sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. Na určenie rozhodujúceho obdobia platí zásady ustanovené v § 54 ods. 1, 2 a 5 zákona rovnako. Skutočnosť rozhodujúca na určenie rozhodujúceho obdobia je vznik nároku na úrazovú dávku, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak zamestnanec nemal v rozhodujúcom období určenom podľa predchádzajúceho odseku príjem (§ 84 ods. 2 zákona), z ktorého sa určuje jeho vymeriavací základ, alebo ak nárok na úrazovú dávku vznikol v deň vzniku nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia, suma úrazovej dávky sa určí z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Na určenie pravdepodobného denného vymeriavacieho základu platí § 57 ods. 2 zákona primerane. Ak zamestnancovi vznikne nárok na úrazovú dávku po skončení výkonu činnosti zamestnanca (§ 84 ods. 3 zákona), počas ktorého utrpel pracovný úraz alebo počas ktorého naposledy pred zistením choroby z povolania pracoval za podmienok, za ktorých vzniká jemu zistená choroba z povolania, určí sa denný vymeriavací základ podľa 1. alebo 2. odseku § 84 zákona. Skutočnosť rozhodujúca na určenie rozhodujúceho obdobia je deň skončenia výkonu tejto činnosti. Podľa § 84 ods. 4 zákona, ak vznikne nárok na úrazovú dávku po kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom zamestnanec skončil výkon činnosti zamestnanca a počas ktorého utrpel pracovný úraz alebo počas ktorého naposledy pracoval za podmienok, za ktorých vzniká choroba z povolania, určí sa denný vymeriavací základ podľa § 83 ods. 3 zákona a vynásobí sa koeficientom určeným ako podiel všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazovú dávku, a všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza roku, v ktorom skončil výkon tejto činnosti.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?