Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Choroba z povolania

Definícia pojmu Choroba z povolania v ekonomickom slovníku. Výraz Choroba z povolania sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Choroba z povolania“

Krátka definícia: Choroba z povolania podľa § 8 ods. 2 zákona, je choroba uznaná príslušným zdravotníckym zariadením, zaradená do zoznamu chorôb z povolania. Definícia podľa zákona: Choroba z povolania podľa § 8 ods. 2 zákona, je choroba uznaná príslušným zdravotníckym zariadením, zaradená do zoznamu chorôb z povolania uvedeného v prílohe č. 1 zákona, ak vznikla za podmienok uvedených v tejto prílohe a) zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh alebo služobných úloh, b) fyzickej osobe uvedenej v § 17 ods. 2 zákona pri činnostiach uvedených v tomto ustanovení alebo v priamej súvislosti s týmito činnosťami. Choroba z povolania je aj choroba, ktorá bola zistená pred jej zaradením do zoznamu chorôb z povolania, najviac tri roky pred dňom jej zaradenia do tohto zoznamu. Choroba z povolania, ktorá vznikla pri výkone služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby alebo v súvislosti s nimi nie je choroba z povolania na účely tohto zákona. Choroba z povolania uznaná podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 sa považuje od 1. januára 2004 za chorobu z povolania podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (§ 251 ods. 1 zákona). Choroba z povolania uznaná policajtovi, profesionálnemu vojakovi a vojakovi prípravnej služby podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 sa nepovažuje od 1. januára 2004 za chorobu z povolania podľa tohto zákona (§ 251 ods. 2 zákona).

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?