Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Brutto princíp

Definícia pojmu Brutto princíp v ekonomickom slovníku. Výraz Brutto princíp sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Účtovníctvo.

Definícia výrazu „Brutto princíp“

V účtovníctve znamená, že účtujeme samostatne o majetkových položkách, záväzkoch, o nákladoch a výnosoch. Brutto princíp sa v účtovníctve prejavuje ako zákaz kompenzácie majetku a záväzkov a nákladov a výnosov. Táto zásada je obsiahnutá aj v základnej právnej norme pre vedenie účtovníctva (§ 8 zákona o účtovníctve). V postupoch účtovania je dovolené kompenzovať len a) pohľadávky a záväzky (s výnimkou prijatých a poskytnutých preddavkov) voči tej istej fyzickej alebo právnickej osobe, ktoré majú dobu splatnosti do jedného roka a vedú sa v rovnakých menách, b) dobropisy (refundácií) týkajúce sa konkrétnej nákladovej príp. výnosovej položky a vzťahujúce sa na účtovné obdobie, v ktorom sa náklad príp. výnos zaúčtoval, c) prevody podielu na hospodárskom výsledku spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárom komanditnej spoločnosti, d) domeranie a vrátenie daní z príjmov, nepriamych daní a poplatkov

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?