Breuschov-Paganov test

Definícia pojmu Breuschov-Paganov test v ekonomickom slovníku. Výraz Breuschov-Paganov test sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Breuschov-Paganov test“

Breuschov–Paganov test (Breusch-Pagan test) je test heteroskedasticity, ktorý je možné použiť aj v prípade, že v i-tom pozorovaní závisí rozptyl náhodných porúch od viacerých premenných. Zahŕňa pomerne širokú škálu alternatívnych hypotéz k nulovej hypotéze homoskedasticity, jednak čo do počtu premenných spôsobujúcich heteroskedasticitu, jednak čo do funkčného tvaru alternatívnych hypotéz. Testovacie kritérium má Chí-kvadrát rozdelenie.