Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Akcia

Definícia pojmu Akcia v ekonomickom slovníku. Výraz Akcia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Banky, Finančné a kapitálové trhy, Financie, Ekonomika, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „Akcia“

Cenný papier, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa na riadení spoločnosti, jej zisku a na likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti. Patrí do kategórie dlhodobých cenných papierov, vyjadruje podiel majiteľa na majetku konkrétnej spoločnosti.

je cenný papier, ktorý predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou.

– účastina – cenný papier, doklad o podiele člena – akciovej spoločnosti na jej základnom kapitály. Vystavuje sa na peňažnú čiastku, prípadne na podielovú časť z nominálnej hodnoty základného kapitálu spoločnosti. Akcia zaručuje určité členské právo na podnikaní spoločnosti, na spolurozhodovaní a hlasovaní na valnom zhromaždení, ako aj právo na získanie dividendy. /podiel na bilančnom zisku spoločnosti/ Akcionár nemá právo zastupovať resp. riadiť spoločnosť ani žiadať vyplatenie svojho podielu, avšak môže predať na finančnom trhu akciu za trhovú cenu. Za záväzky spoločnosti ručí len do výšky menovitej hodnoty akcie. Pri likvidácii podniku sa vyrovnávajú najprv záväzky spoločnosti a zostatok sa rozdelí medzi majiteľov akcií /akcionárov/. Trhová cena akcie/burzová kurz/ je ovplyvnená viacerými faktormi napr.)národnou a medzinárodnou ekonomickou, resp. politickou situáciou, b) všeobecnou úrokovou mierou, platnou pre konkrétny finančný trh, C) očakávanou výnosnosťou akcie teda v zásade – kapitalizáciou dividendy, d) vzťahom ponuky a dopytu po akciách spoločnosti na konkrétnom finančnom trhu (burze), ktorý môžu ovplyvňovať špekulačné záujmy, e) lehotou do výplaty dividendy, f) štátnou intervenčnou a fiškálnou politikou. Zakladatelia akciovej spoločnosti získavajú tzv. zakladateľský zisk. Je to rozdiel medzi nominálnu hodnotou a burzovým kurzom akcie. Akcie sa spravidla vystavujú a buď na majiteľa (au porteur)alebo na meno (au nom). S akciami na majiteľa možno obchodovať na finančnom trhu (burze), zatiaľ čo s akciami na meno možno disponovať pomocou -–rubopisu, pričom sa vedie záznam v knihe akcionárov. Podľa práv akcionárov sa delia akcie spoločnosti spravidla na akcie kmeňové (obyčajné) a prioritné (prednostné). Akcie kmeňové priznávajú všetkým vlastníkom rovnaké práva. Prioritné akcie umožňujú majiteľom osobitné práva, ako napr. prednostné vyplácanie dividendy (teda pevnú dividendu, nezávislú od vykázaného zisku). Tieto akcie však vlastníkovi nedávajú hlasovacie právo na valnom zhromaždení. Snahou niektorých akciových spoločností je dosiahnuť stabilitu kurzu svojich akcií, a to najmä zámernou dividendovou politikou. Ide o stabilizáciu úrovne vyplácaných dividend, pričom nerozdelený zisk slúži ako zdroj samofinancovania, na doplnenie základného imania, resp. ako dodatočný zdroj pre akcie grátis. Pri zakladaní spoločnosti sa akcie môžu zaplatiť v peniazoch alebo v iných hnuteľných i nehnuteľných hodnotách, prípadne prevedením (fúziou) celého podniku, pričom sa hmotná časť vkladu prehodnotí aktuálnou trhovou cenou. Akcia sa skladá z vlastnej akcie (tzv. plášť alebo telo akcie), kupónového hárku (kupón oprávňuje čerpať dividendu) a talónu, t. j. poukážky slúžiacej na získanie ďalšieho kupónového hárku (použije sa po vyčerpaní kupónov)

(Share, Stock) – Cenný papier vyjadrujúci podiel na základnom imaní akciovej spoločnosti.

Cenný papier, ktorý predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou.

Podiel na majetku akciovej spoločnosti akcionára.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?