Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

akademické tituly

Definícia pojmu akademické tituly v ekonomickom slovníku. Výraz akademické tituly sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „akademické tituly“

Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul bakalár (v skratke Bc.). Absolventom magisterského štúdia sa udeľuje akademický titul magister (v skratke Mgr.), absolventom inžinierskeho štúdia akademický titul inžinier (v skratke Ing.), absolventom inžinierskeho štúdia v oblasti architektúry akademický titul inžinier architekt (v skratke Ing. arch.). Absolventom doktorského štúdia v oblasti všeobecného humánneho lekárstva sa udeľuje akademický titul doktor medicíny (v skratke MUDr.), v oblasti zubného humánneho lekárstva titul doktor zubného lekárstva (v skratke MDDr.) a absolventom doktorského štúdia v oblasti veterinárskeho lekárstva doktor veterinárskej medicíny (v skratke MVDr.). Absolventom umeleckých magisterských programov sa udeľuje akademický titul magister umenia (v skratke Mgr. art.). Absolventi, ktorí získali titul magister môžu vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu a získať akademický titul v prírodovedných študijných programoch doktor prírodných vied (v skratke RNDr.), vo farmaceutických študijných programoch doktor farmácie (v skratke PharmDr.), v spoločenskovedných a umenovedných študijných programoch doktor filozofie (v skratke PhDr.), v právnických študijných programoch doktor práv (v skratke JUDr.), v učiteľských a telovýchovných študijných programoch doktor pedagogiky (v skratke PaedDr.), v teologických študijných programoch okrem študijných programov v oblasti katolíckej teológie doktor teológie (v skratke ThDr.). Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul philosophiae doctor (v skratke PhD., píše sa za menom). Absolventom umeleckých doktorandských študijných programov sa udeľuje titul artis doctor (v skratke ArtD., píše sa za menom). Doktorandom v oblasti katolíckej teológie sa po absolvovaní prvej ucelenej časti štúdia udeľuje titul licenciát teológie (v skratke ThLic.), absolventom aj titul doktor teológie (v skratke ThDr.).

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?