(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Platby súvisiace s inkasom alebo akreditívom sa nazývajú dokumentárne alebo zaistené platby. Všetky ostatné sú nedokumentárne, nezaistené alebo hladké platby. Ich realizáciou sa na rozdiel od platieb pri inkase alebo akreditíve nespájajú žiadne osobitné podmienky, ako je napr. predloženie istých dokumentov (preto dokumentárne platby).

Špecifické výhody dokumentárneho inkasa a dokumentárneho akreditívu

Dokumentárny akreditív:
• môže sa použiť na poistenie platby v ktorejkoľvek krajine,
• dohodnutá suma musí byť k dispozícii v prvom štádiu
• pružnosť lehoty platby bez narušenia zabezpečenia,
• je vhodný ako prostriedok pri krátkodobom financovaní,
• rýchlosť a možnosť predávajúceho ponúknuť priaznivý rabat,
• výnimočne vysoký stupeň legálneho zabezpečenia po celom svete.
Dokumentárne inkaso:
• úhrada je spravidla rýchlejšie ako v prípade otvoreného účtu,
• predávajúce môže vyžaduje oficiálne potvrdenie o neplatení (protest),
• možnosť pružnosti pre predávajúceho, ako aj kupujúceho vyplýva z malého počtu formálnych požiadaviek,
• nízke náklady.

Dokumentárny akreditív

Dokumentárny akreditív sa vystavuje na žiadosť klienta a predstavuje písomný záväzok banky, že poskytne tretej osobe určité plnenie, ak budú do istého akreditívom predpísaného času splnené podmienky stanovené v akreditíve. Pre importéra je najvýhodnejšia situácia, keď platí až po prevzatí tovaru, a najmenej výhodná, ak platí vopred – ešte pred dodaní tovaru. Na rozdiel od platby vopred, pri ktorej všetky riziká nesie kupujúci, akreditív zabezpečuje obe strany. Importér však môže niesť náklady spojené s akreditívom, a preto táto podmienka je väčšinou bežná vtedy, ak pozícia predávajúceho na trhu je silnejšia, a teda predávajúci má možnosť vybrať si pre neho najbezpečnejšiu platobnú podmienku.

účastníci:
príkazca – žiada o vystavenie akreditívu (importér)
vystavujúca banka – banka otvárajúca akreditív (banka importéra)
avizujúca banka – banka ktorá oznamuje beneficientovi otvorenie akreditívu (banka exportéra)
beneficient – predávajúci alebo exportér, ktorý požaduje od importéra otvorenie akreditívu na zabezpečenie platby
viď obr. kniha ZOO str. 135

Význam dokumentárneho akreditívu
Hlavným cieľom dokumentárneho akreditívu je zabezpečiť:
predávajúcemu – zaplatenie tovaru, ak splní všetky podmienky predpísané akreditívom,
kupujúcemu – že výplata bude vykonaná až po splnení podmienok predpísaných akreditívom.

Podľa rozsahu právnej zodpovednosti banky voči beneficientovi poznáme:
akreditív odvolateľný (banka má právo kedykoľvek zmeniť alebo anulovať akreditív – preto je zriedkavý),
akreditív neodvolateľný – ním sa otvárajúca banka neodvolateľne zaväzuje, že splní svoje záväzky, ak beneficient splní podmienky akreditívu.

Delenie akreditívov z hľadiska použitia prostriedkov na ich otvorenie:
akreditív z vlastných zdrojov príkazcu
akreditív z úverových zdrojov – príkazca zabezpečí finančné prostriedky na krytie akreditívu formou úveru.
Spôsoby plnenia z akreditívu:
– platenie na videnie ide o akreditív vyplatiteľný okamžite pri predložení dokumentov a zmenka sa zdá byť zbytočná, ale je ju nutné predložiť, ak to požaduje akreditív. objavuje sa v anglo-americkej oblasti (vista akreditív, akreditív by payment, at sight akreditív)
– odložené platenie (by deferrred payment) Ide v podstate o dodávateľský úver, v akreditíve je uvedené, že ak budú splnené podmienky, banka uskutoční úhradu 30,60,90 dní od faktúry, prezentácie dokladov, dátumu odoslania faktúry
– akceptácia banka preberie dokumenty od exportéra a nekredituje oprávneného finančným krytím, ale akceptuje zmenku
– negociácia teda odkúpenie zmeniek a/alebo dokumentov vystavených beneficientom podľa akreditívnych podmienok na banku v akreditíve
– zmiešaná platba kombinácia dvoch alebo viacerých skôr uvedených spôsobov
– nepotvrdený akreditív sú akreditívy vystavujúcej banky, ktoré druhá banka beneficientovi len avizuje. Avizujúca banka nevstupuje do právneho záväzku
– potvrdený akreditív je akreditív neodvolateľný, ktorý druhá banka potvrdí beneficientovi na základe príkazu vystavujúce banky. Druhá banka je potom rovnako zodpovedná ako banka vystavujúca. Potvrdzujúca banka by mala svoj záväzok splniť aj v prípade, že vystavujúca banka nie je schopná svoj záväzok splniť.
– akreditív domicilovaný ak banka otvárajúca akreditív zmocní inú banku, aby na podklade akreditívu uskutočnila výplatu negociáciu alebo akceptáciu zmenky
– revolvingový akreditív je taký, ktorý po vyčerpaní nezaniká, ale automaticky sa obnovuje za podmienok, ktoré sú v ňom stanovené. Veľmi často sa používa pri viacnásobných dodávkach
– stand-by akreditív nahrádza bankovú záruku. Odlišuje sa tým, že beneficientom nie je predávajúci, ale kupujúci a k jeho použitiu dochádza v prípade nedostatkov.
– remburzný akreditív je taký, pri ktorom sa neuskutočňuje hotovostné platenie, ale banka akceptuje zmenku na základe príkazu prikazujúcej banky, vystavenú na ňu beneficientom.
– back-to-back akreditív je zvláštny druh akreditívu, ktorý sa niekedy používa pri financovaní nepriamych obchodov. Je obdobou prevoditeľného akreditívu, na rozdiel od neho však predstavuje dva samostatné akreditívy. Výhodou je, že prostredník ako beneficient prvého akreditívu nemusí viazať vlastné finančné prostriedky pri žiadosti o otvorenie akreditívu v prospech pôvodného dodávateľa
– akreditív s červenou a zelenou doložkou sa vyskytuje hlavne pri obchodoch s Južnou Afrikou, Austráliou, Novým Zélandom pri transakciách týkajúcich sa predaja vlny. Ide vlastne o poskytnutie zálohy, ktorá má slúžiť na financovanie prepravy, uskladnenie a balenie tovaru. Zálohu poskytuje banka v krajine beneficienta na základe zmocnenia banky otvárajúcej akreditív proti predloženiu skladového listu a poisťovacích dokladov.

U nás sa bankovým akreditívom zaoberá Obchodný zákonník v oddiely XX, vo svete je platná dohoda z Paríža z roku 1926 pod názvom Jednotné zvyklosti a pravidlá pre dokumentárne akreditívy (JZP).

Dokumentárne inkaso

Predstavuje nakladanie bánk s dokumentmi podľa prijatých inštrukcií. Je jednou z hlavných foriem medzinárodného platobného styku pri operáciách v zahraničnom obchode. Zaplatenie alebo iné vzájomné plnenie je podmienkou k vydaniu dokladov na tovar.
V prípade vývozu do zahraničia ide o vývozne (exportné) dokumentárne inkaso a pri dovoze zo zahraničia o tzv. dovozné (importné) dokumentárne inkaso.
Význam exportného dokumentárneho inkasa pre vývozcu spočíva v tom, že dispozícia s tovarom, pri zachovaní príslušných náležitostí, je zaistená až do vydania dispozičných dokumentov, resp. uvoľnenia tovaru.
Nevýhodou je, že prevzatie a zaplatenie tovaru nie je zabezpečené a odmietnutím dokumentov, či tovaru môžu vzniknúť značné výlohy (skladné, poistné, poprípade aj predaj na verejnej dražbe).
Obchodní partneri v zahraničnom obchode (vývozca a dovozca) nesú veľké riziká. Importér v tom, že napriek vykonanej platbe nedostane tovar, prípadne dostane tovar, ktorý nezodpovedá uzavretej zmluve (napr. kvalitou). Exportér nemá istotu či mu importér za dodaný tovar riadne zaplatí. Z hľadiska importéra je najvýhodnejšia odložená platba, avšak pre exportéra je to platba ešte pred uskutočnením dodávky tovaru.
Dokumentárne inkaso spočíva na príkaze exportéra svojej banke, aby vydala importérovi určité dokumenty proti zaplateniu určitej peňažnej sumy, alebo proti inému plneniu.

Dokumenty, ktoré sa tu používajú:
Finančné
– zmenka
– bankový šek
– banková garancia
Obchodné:
– obchodná faktúra
– dopravné dokumenty
– dispozičné dokumenty
– rôzne certifikáty
– kontrolné a preberacie protokoly

Banka môže vydať dokumenty importérovi
– oproti zaplateniu (D/P) týmto inštrumentom je zaistené, že predkladajúca banka vydá odberateľovi dokumenty iba oproti okamžitému zaplateniu v prospech účtu dodávateľa
– oproti akceptácii (D/A) týmto inštrumentom je zaistené, že predkladajúca banka vydá odberateľovi dokumenty iba oproti prijatiu zmenky, resp. vystaveniu vlastnej zmenky (zmenkový, dodávateľský úver)
– za iných podmienok čiastočné platenie a akcept zmenky, výmena za iné dokumenty pri protinákupe…

Jednotné pravidlá pre inkasá (JPI) z roku 1995

Exportné dokumentárne inkaso predstavuje formu styku so zahraničím, pri ktorej je vydanie dokumentov a teda aj tovaru viazané zaplatením, akceptáciou zmenky alebo splnením iných podmienok.
Skladá sa z troch krokov:
– stanovenie inkasných podmienok
– inkasný príkaz a odoslanie dokumentov
– predloženie dokumentov a úhrada

Importné dokumentárne inkaso predstavuje nakladanie banky s dokumentmi na základe prijatých inštrukcií zahraničného príkazcu na účel zaplatenia, obstarania akceptu alebo vydania dokumentov na podklade iných podmienok.
Uvoľnenie dokumentov:
• oproti zaplateniu (D/P)
• oproti akceptácii (D/A)
• oproti čiastočnej platby a akceptácii zmenky
• výmenou za iné dokumenty
• proti inému inkasnému úkonu (platobný prísľub)

Elektronické inkasá a akreditívy sú asi to isté len v zjednodušenej elektronickej podobe. Právna úprava je uvedená.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár