(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Proces riadenia marketingu má 5 krokov:

V -> SCP -> MM -> R -> K

V = výskum trhu, SCP = segmentácia, cielenie a positioning, MM = m.mix, R = realizácia,
K = kontrola (získavanie spätnej väzby, vyhodnocovanie výsledkov a revidovanie alebo zlepšovanie stratégie SCP a taktiky MM)

Efektívny mrkt sa začína výskumom trhu (V), kt. ukáže segmenty (S) z kupujúcich s rôznymi potrebami. Podnik sa bude cielene (C) orientovať iba na tie segmenty, ktorý je schopný špičkovo uspokojiť. Pre každý segment podnik prezentuje (P) svoju ponuku tak, aby ju odlíšil od ponuky konkurencie. SCP je teda strategické marketingové myslenie podniku. Nasleduje MM z kombinácie produktu, ceny, distribúcie a mrkt komunikácie, ktorý sa realizuje (R). Kontrola (K) slúži na sledovanie a vyhodnocovanie výsledkov a zlepšovanie stratégie SCP a taktiky MM.

Výskum
– odrazovým mostíkom
– k dobrému mrkt patrí starostlivý výskum trhových príležitostí a príprava fin.odhadov založených na navrhovanej stratégii a naznačujúcich, či bude návratnosť zodpovedať finančným cieľom podniku.

Segmentácia, cielenie a prezentácia – strategický marketing
– výskum objaví niekoľko segmentov, management musí rozhodnúť, o kt. segmenty usilovať
– porovnať vlastné schopnosti s požiadavkami na úspech v daných segmentoch a zvoliť najvodnejší
– ponuku prezentovať tak, aby sa cieľoví zákazníci zoznámili s prínosmi

Marketingový mix – taktický marketing
– stanoviť nástroje MM, kt. podporia a zaistia prezentáciu a ukotvenie produktu vo vedomí zákazníkov
– product – konkrétny výrobok alebo služba, ktoré zákazník kúpou získa
– price (cena) – cena produktu s poplatkami za dodanie, záruku atď
– place (distribúcia) – opatrenia na to, aby bol produkt na cieľovom trhu dostupný a dosiahnuteľný
– pomotion (mrkt komunikácia) – reklama, podpora predaja, direct mail, PR, osobný predaj

Realizácia
– produkt vyrábať, dať mu cenu, distribuovať a komunikovať so zákazníkom, do akcie sa zapájajú všetky podnik.útvary
– realizačné problémy rôzneho druhu

Kontrola
– úspešné podniky sú tie, kt. sa učia, zhromažďujú ohlasy trhu, robia audity, uskutočňujú korekcie, aby zlepšili svoju výkonnosť.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár