(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Poistný vzťah – vzájomný vzťah 2 parametrov – poistníka a poisťovateľa prostredníctvom ktorého sa môže realizovať poistenie. Poistné vzťahy sú podporované právnymi predpismi a ekonomickými závislosťami

Účastníkmi poistného vzťahu sú predovšetkým:
– Poisťovateľ – právny subjekt, ktorý dojednáva poistenie. V našich podmienkach je poisťovateľom poisťovňa, ktorá má licenciu na vykonávanie, dojednávanie poistenia a na jeho spravovanie. U nás túto licenciu udeľuje odbor dozoru nad poisťovníctvom na MF SR.

– Poistník – osoba (FO alebo PO), ktorá uzavrela s poisťovňou poistnú zmluvu. Je povinná platiť poistné a má práva stanovené v poistnej zmluve.

– Poistený – osoba, ktorej vzniká z titulu uzavretej poistnej zmluvy právo na poistné plnenie, bez ohľadu na to, či poistenie dojednala alebo bola poistná zmluva dojednaná inou osobou

– Poškodený – osoba, ktorej vznikla škoda. Pri poistení zodpovednosti za škody účastníkom poisteného vzťahu sa stáva aj osoba, ktorej spôsobil škodu poistený.

– Oprávnená osoba – FO alebo PO, ktorá je oprávnená rokovať s poisťovňou namiesto poisteného. Oprávnená osoba môže v prípade poistnej udalosti prevziať od poisťovne poistné plnenie.

Ak poistený určí, že v prípade jeho úmrtia prevezme poistnú náhradu iná osoba ako pozostalí, podľa právnych predpisov hovoríme o tejto osobe ako výhodou poctenej osobe.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár