(, EuroEkonóm.sk ,  0)

METÓDY, KTORÉ ZA EFEKT Z INVESTÍCIE POVAŽUJÚ ÚSPORU NÁKLADOV
– tieto metódy je možné použiť za predpokladu, že rozhodujeme o variantoch, ktoré zabezpečujú rovnaký objem výroby
– používajú sa na hodnotenie projektov, u ktorých neviem odhadnúť ceny výrobkov, ktoré sa budú investíciou vyrábať
– pomocou týchto metód nevieme vyjadriť efek. projektu, vieme len určiť, ktorý projekt je úspornejší

1. Metóda ? ročných N
N = O + i x I + Np
N – ? ročné N
O – ročné odpisy
i – úrokový koeficient – predstavuje požadovanú min. výnosnosť investície
I – investičný vklad
Np – ročné prevádzkové N

Túto metódu môžeme použiť na posudzovanie projektov s rôznou dobou životnosti.
Výšku O a ročných úrokov = O + i x I považujeme za anuitnú splátku, ktorú je potrebné zaplatiť.

N pomocou umorovateľa
N = (I x i x (1 + i)n + Np) / ( (1 + i) n – 1)
za predpokladu:
– prevádzkové N sú rovnaké
– rovnomerné odpisovanie

Pr: Ročné ? N pri nerovnomerných odpisoch a N

Rok
životnosti Odpisy
v Sk Prevádzkové N v Sk Diskontovaný
odpisy 10% Diskontované
prevádzkové N 10%
1 400000 500000 363640 454550
2 300000 500000 247920 413200
3 200000 600000 150260 450780
4 50000 700000 34150 478100
5 50000 700000 31045 434630
Spolu 1000000 3000000 827015 2231260
Umorovateľ (5 rokov, 10%) = 0,26380

N = 827015 x 0,26380 = 218167 Sk
? ročné Np = 2231260 x 0,26380 = 588606 Sk
? ročné odpisy a úroky = ? ročné O x doba životnosti x umorovateľ = 218167 x 5×0,26380 = 287762 Sk
? ročné N celkom = 287762 + 588606 = 876368 Sk
2. Metóda diskontovaných N
Nd = I + Npd Nd – diskontované N
Nd = I + Npd – L I – investičné N
Npd – diskontované prevádzkové N
L – diskontovaná likvidačná cena investície

– túto metódu nemožno použiť na projekt s rôznou dobou životnosti
– v opačnom prípade musíme rôzne doby životnosti previesť na rovnakú dobu životnosti najmenším spoločným násobkom dôb životnosti posudzovaných variantov

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008 a aktualizovaný 9.1.2011. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár