(, EuroEkonóm.sk ,  4)

Bodové metódy

Metódy bodového hodnotenia alebo bodové metódy patria medzi modely prognózovania finančno-ekonomickej situácie podniku. Hodnoty zvolených finančných ukazovateľov sa pri bodových metódach transformujú na body pomocou bodových stupníc, ktoré sú určené expertnými metódami. Jednoduchý resp. vážený súčet bodov je veličinou, na základe ktorej sa predikuje finančný vývoj firmy.

Tamariho rizikový index

Tamariho rizikový index vyjadruje, čím VIAC bodov podnik dosiahol, tým je to pre podnik LEPŠIE. Cieľom Tamariho rizikového indexu je predikovať finančnú budúcnosť možno na základe 6 ukazovateľov. Tamari využil stupnicu zostavenú na základe vlastných emipirických poznatkov z pozorovania stoviek firiem.

Ukazovatele a ich súčet

 • 3 ukazovatele – body sa prideľujú podľa zaradenia do 1 z intervalov hodnôt
 • 3 ukazovatele – body sa prideľujú podľa zaradenia do 1 zo 4 pásiem
 • súčet bodov = Hodnota Tamariho rizikového indexu

3 kategórie podnikov

Tamari rozdelil podniky do 3 kategórií a predikuje finančnú budúcnosť podniku:

 1. 60 bodov a viac (max 100) – stabilná, rovnovážna budúcnosť podniku
 2. 31 – 60 bodov – uspokojivá budúcnosť, ale podniky môžu aj zbankrotovať
 3. menej ako 30 bodov – kandidáti na bankrot

Záver Tamariho modelu

Táto metóda je vysoko spoľahlivá.

Rýchly test Quick Test Model

Rýchly test – Quick Test Model na rozdiel od Tamariho modelu vo svojej bodovej škále postupuje opačne, čím MENEJ bodov podnik v hodnotení dosiahne, tým LEPŠIE výsledky podnik dosahuje. Minimálny počet bodov sú 4 body, maximálne môže podnik dosiahnuť 20 bodov. Rýchly test je metóda globálna, pracuje so 4 finančnými ukazovateľmi a jednoduchou bodovou stupnicou.

Vlastné imanie / aktíva podniku

 • Ukazovateľ: VI/AKT
 • Charakteristika: ukazovateľ finančnej stability firmy
 • Stupnica hodnotenia (body):
  • veľmi dobrý: > 30%
  • dobrý: >20%
  • stredný: >10%
  • zlý: <10%
  • ohrozený insolvenciou: záporný podiel

Doba splácania

 • Ukazovateľ: Doba splácania
 • Charakteristika: ukazovateľ finančnej stability firmy
 • Stupnica hodnotenia (body):
  • veľmi dobrý: < 3 r.
  • dobrý: < 5r.
  • stredný: <12 r.
  • zlý: >12 r.
  • ohrozený insolvenciou: >30 r.

Cash flow / tržby

 • Ukazovateľ: CF/T
 • Charakteristika: ukazovateľ výnosnosti firmy
 • Stupnica hodnotenia (body):
  • veľmi dobrý: > 10%
  • dobrý: >8%
  • stredný: >5%
  • zlý: <5%
  • ohrozený insolvenciou: pomer záporný

Return on assets

 • Ukazovateľ: ROA
 • Charakteristika: ukazovateľ výnosnosti firmy
 • Stupnica hodnotenia (body):
  • veľmi dobrý: >15%
  • dobrý: >12%
  • stredný: >8%
  • zlý: <8%
  • ohrozený insolvenciou: hodnota záporná

Záver metódy Rýchly test

Rýchly test – Quick Test Model je jednoduchá a rýchla metóda. Zvýšenie spoľahlivosti sa dosahuje napr. zvýšením počtu použitých ukazovateľov. Ďalšie informácie o Rýchlom teste a ďalších bodových metódach nájdete na stránke Finančná analýza podniku.

 1. Prognózovanie finančno-ekonomickej situácie podniku – Metódy bodového hodnotenia – Zalai
 2. Bonitné modely – Varcholová

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 5.6.2008 a aktualizovaný 29.3.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Komentáre

 1. pepe339

  ach bože to je ako co????

 2. Jakub

  Volá sa to Finančné analýzy 🙂 – teda malá časť výpočtov, ktoré obsahujú

 3. Anonym

  Dobrý deň,
  chcela by som sa spýtať keď robím rýchly test quick model používam vzorce ako sú uvedené teda vlastné aktíva/aktíva, stačí mi toto, lebo neviem, čo mám počítať pri dobe splácania, tam sa uvádza vzorec zalženosti a napr. stačilo by, keby som v rámci tohto testu robila iba ten vzorec s vlastným imaní a zadlženosť prípade ešte rentabilitu ROA? A ešte by som sa chcela spýtať, tie stupnice dobrý, zlý sú rovnaké pri všetkých typoch rentabilít, tak ako to je tu. Chápem to správne? Ďakujem

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Pri rýchlom hodnotení finančného zdravia spoločnosti je dobré pozerať sa na viacero ukazovateľov, aby ste získali komplexnejší obraz o jej stave. Tieto ukazovatele zahŕňajú:

   Pomer vlastného imania k aktívam (Equity to Assets Ratio): Tento pomer ukazuje, aký podiel aktív spoločnosti je financovaný z vlastného imania. Vzorec je vlastné imanie / celkové aktíva. Tento ukazovateľ je dôležitý, pretože ukazuje mieru, do akej je spoločnosť závislá od dlhov na financovanie svojich aktív.

   Zadlženosť (Debt Ratio): Zadlženosť ukazuje, aký veľký podiel aktív spoločnosti je financovaný cez dlh. Vzorec je celkový dlh / celkové aktíva. Vyššia miera zadlženosti môže naznačovať vyššie finančné riziko, ale v niektorých prípadoch môže byť prijateľná v závislosti od odvetvia, v ktorom spoločnosť pôsobí.

   Doba splácania dlhu (Debt Repayment Period): Tento ukazovateľ sa často používa na posúdenie schopnosti spoločnosti splácať svoj dlh. Aj keď ste spomenuli len pomer vlastného imania a zadlženosti, doba splácania dlhu je tiež dôležitá a zvyčajne sa počíta na základe cash flow alebo ziskov, ktoré spoločnosť generuje, v porovnaní s jej celkovým dlhom.

   Rentabilita aktív (ROA – Return on Assets): Tento ukazovateľ môže byť tiež užitočný, pretože ukazuje, akú efektívne spoločnosť využíva svoje aktíva na generovanie zisku. Vzorec je čistý zisk / celkové aktíva.

   Pokiaľ ide o stupnice „dobrý“ a „zlý“ pri posudzovaní týchto ukazovateľov, je dôležité poznamenať, že tieto hodnotenia môžu závisieť od mnohých faktorov vrátane odvetvia, v ktorom spoločnosť pôsobí, a jej životného cyklu. Všeobecne platí, že vyššie hodnoty pomeru vlastného imania a ROA sú pozitívne, zatiaľ čo vyššie hodnoty zadlženosti môžu byť znakom vyššieho rizika. Avšak, špecifické „dobré“ alebo „zlé“ hodnoty sa môžu líšiť.

   Je dôležité, že tieto finančné ukazovatele a pomery by sa mali vždy posudzovať v kontexte a v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami spoločnosti alebo s priemernými hodnotami v danom odvetví, aby ste získali presnejšie a relevantnejšie porozumenie finančného zdravia spoločnosti.

Pridaj komentár