(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Národná rada Slovenskej republiky – NR SR – je jediným ústavodarný a zákonodarný orgán SR. Má 150 poslancov na štvorročné obdobie.

Poslanci – sú zástupcovia občanov
– sú volený vo všeobecných, rovných a priamych voľbách tajným hlasovaním
Za poslanca SR môže byť volený občan, kt. má volebné právo, dosiahol vek 21 rokov, a má trvalý pobyt na území SR. Na schôdzi NR SR po prvý raz zúčastnený poslanec skladá poslanecký sľub. Poslanec sa môže funkcie vzdať: jeho platnosť overuje Národná rada Slovenskej republiky, je zodpovedný len NR SR. Mandát poslanca zaniká ak bol právoplatne odsúdený za obzvlášť závažný trestný čin.

Funkcia poslanca

– je nezlučiteľná s funkciou súdu, prezidenta, prokurátora, príslušníka pol. zboru.
Ak bol poslanec vymenovaný za člena vlády, jeho mandát nezaniká iba sa neuplatňuje.

Národná rada Slovenskej republiky
zasadá stále:
– ustanovujúcu schôdzu zvoláva prezident SR tak, aby sa uskutočnila do 30 dní od
vyhlásenia výsledkov volieb
– schôdze NR SR zvoláva jej predseda
– schôdze NR SR sú verejné
– je schopná uznášať, keď je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej poslancov
– na platné uznesenie NR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, ak ústava nestanovuje inak.
– na prijatie ústavy, zmenu ústavy, ústavného zákona na voľbu a odvolávanie prezidenta,
vypovedanie vojny je potrebný minimálne 3/5 súhlas všetkých poslancov.

Pôsobnosť NR SR


– uznášať sa na ústave, ústavných zákonoch a ostatných zákonoch a kontrolovať ich plnenie
– voliť a odvolávať prezidenta SR
– rokovať o vyhlásení návrhu na vyhlásenie referenda
– zákonom zriaďovať ministerstvá a iné orgány št. správy
– rokovať o programovom vyhlásení vlády, kontrolovať jej činnosť, o dôvere vláde a jej členoch
– schvaľovať štátny rozpočet, kontrolovať jeho plnenie a schvaľovať št. záverečný účet
– rokovať o základných otázkach vnútornej, medzinárodnej a hosp. politiky
– voliť sudcov, predsedu a podpredsedu najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu

Návrhy zákona – môžu podať výbory NR SR, poslanci a vláda SR
Zákon – podpisuje predseda NR SR, predseda vlády a prezident
– nadobúda platnosť vyhlásením

Predsedu NR SR

– volí a odvoláva v tajnom hlasovaní NR SR nadpolovičnou väčšinou hlasov
– je zodpovedný len NR SR
– zvoláva a riadi schôdze NR SR
– podpisuje ústavné a ostatné zákony
– prijíma sľub poslancov SR
– prijíma sľub prezidenta SR
– prijíma sľuby sudcov a predsedov súdov

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár