( simona7,  4)

V článku Ako začať podnikať: Možnosti vstupu do podnikania sme rozoberali možnosti vstupu podnikateľa do podnikania. Prinášame súhrn praktických odporúčaní ako správne založiť a naštartovať podnik:

 1. Dôkladné premyslenie a zodpovedanie základnej otázky: Do čoho idem, čo chcem dosiahnuť a akou cestou a prostriedkami sa dostanem k cieľu.
 2. Zistenie a posúdenie osobných predpokladov na podnikanie (napr. aj formou testov), šancí na trhu, možností financovania.
 3. Rekapitulácia všetkých očakávaných počiatočných nákladov (výdajov) a posúdenie prostriedkov, ktoré sú k dispozícii vo vzťahu k ich celkovej potrebe. Položiť si otázky: Koľko štartovacieho kapitálu potrebujem, koľko vlastného kapitálu môžem vložiť, koľko cudzieho kapitálu budem potrebovať a kde ho získam, koľko je k tomu potrebných záruk.
 4. Spojiť sa napríklad s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP), regionálnym poradenským a informačným centrom (RPIC), podnikateľským a inovačným centrom (BIC), alebo tzv. Centrami prvého kontaktu (CPK), resp. s ďalšími odbornými poradcami napr. s regionálnou rozvojovou agentúrou, za účelom získania kvalitných a aktuálnych informácií o požiadavkách na založenie podniku.
 5. Nájsť si dobrého právneho, finančného a daňového poradcu.
 6. Výber vhodnej právnej formy podnikania (možné kritériá voľby: spôsob a rozsah ručenia, oprávnenie na riadenie podniku, t.j. zastupovanie podniku navonok, vedenie podniku apod., počet zakladateľov, rozsah počiatočného kapitálu, administratívna náročnosť založenia podniku, účasť na zisku, finančné možnosti, prístup k cudziemu kapitálu, zverejňovacie povinnosti apod.).
 7. Výber vhodnej lokality na podnikanie s ohľadom na dodávateľov, zákazníkov, pracovné sily, zdroje surovín apod., informovať sa na obecnom úrade o územných plánoch v okolí predpokladaného sídla podniku a o miestnych poplatkoch a daniach (tieto na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) vyhlasujú obecné, mestské a miestne zastupiteľstvá svojimi všeobecne záväznými nariadeniami (VZN)). Ide napr. o tieto miestne dane a miestne poplatky: daň z nehnuteľností (zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome), daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, atď. (za psa, za jadrové zariadenia). Súčasne miestnou daňou, ktorú môže ukladať vyšší územný celok je aj daň z motorových vozidiel. Ich výšku, výpočet a splatnosť určujú VZN miest a obcí (okrem dane z motor. vozidiel). Súčasne na mestskom alebo obecnom úrade vybaviť povolenie na činnosť prevádzky a povolenie otváracích hodín prevádzky.
 8. Návšteva príslušného živnostenského úradu (na obvodnom úrade), alebo inej inštitúcie (registračný súd – obchodný register) s cieľom získať potrebné oprávnenie na vybratú oblasť podnikania a doloženie požadovaných údajov (výpis z registra trestov – pozn. ale tento vybaví už aj JKM, doklad o odbornej spôsobilosti, dĺžka praxe, apod.), zaplatenie poplatkov (možnosť aj elektronickej komunikácie). Do živnostenského listu je niekedy vhodné uviesť „širší“ predmet podnikania (za každý sa už od 1.10.2007 osobitne platí), čím sa vylúčia jeho doplnky a návštevy živnostenského úradu resp. obchodného registra pri rozšírení podnikateľskej činnosti.
 9. Po získaní živnostenského listu, alebo iného oprávnenia na podnikanie, zabezpečenie overených fotokópií (žiada ho takmer každá inštitúcia),
 10. Otvorenie podnikateľského účtu v banke podľa kritérií poskytovaných služieb a jej polohy.
 11. Vypracovať podnikateľský plán. Je možné využiť pritom služby NARMSP, RPIC, BIC, CPK, resp. odborných poradcov.
 12. Stanoviť si reálny finančný plán. Urobiť dôkladnú analýzu ekonomického prostredia a marketingový prieskum trhu.
 13. Do 30 dní po získaní živnostenského listu zaregistrovanie na príslušnom daňovom úrade na predpísanom tlačive (pridelenie daňového identifikačného čísla – DIČ), po vzniku jednotných kontaktných miest na ŽÚ je to možné aj na nich (tiež aj prihlásenie do systému zdravotného poistenia), pri zamestnávaní iných osôb zahlásiť sa ako platiteľ dane zo závislej činnosti a odvádzať mesačne príslušnú sumu z mesačných mzdových podkladov.
 14. Pri využívaní motorového vozidla na podnikateľské účely podať daňové priznanie na daň z motorových vozidiel a zaplatiť ju(od 1.1. 2005). Pozn. Od 1.1. 2008 pri daň. povinnosti do 20 000.- Sk (663,878 Eur) sa preddavky na túto daň neplatia a daňové priznanie stačí podať do 31.1. nasledujúceho roka.
 15. Do 8 dní od vstupu do podnikania prihlásiť sa v príslušnej zdravotnej poisťovni (opäť bude možnosť vybaviť cez JKM) (aj zamestnancov) i v pobočke Sociálnej poisťovne a odvádzať mesačne príspevky do fondov a to zdravotného (10 % + 4 % z vymeriavacieho základu, samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) platí 14 %), nemocenského (1,4 % + 1,4 %, SZČO platí 4,4 %), dôchodkového poistenia (21,75 % (v týchto percentách sú započítané odvody do starobného poistenia, invalidného poistenia a do rezervného fondu solidarity), + 7 % , SZČO dôchodkové poistenie platí vo výške 28,75 % (z toho starobné 18 %, invalidné 6 % a do rezervného fondu 4,75 %), ďalej zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie zamestnancov (0,8 %, ale od 1.1. 2007 0,3 % – 2,1 % podľa stupňa nebezpečnostnej triedy), ďalej sa platia príspevky na poistenie v nezamestnanosti (1 % + 1 %, SZČO platí dobrovoľne 2 %) a odvádza sa aj príspevok do garančného fondu (podľa zákona o službách zamestnanosti 0,25 % z vymeriavacieho základu – tento platí ho iba zamestnávateľ). V zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní musí zamestnávateľ prihlásiť nového zamestnanca do registra poistencov v Sociálnej poisťovni ešte pred nástupom do práce (aj prostredníctvom SMS správy, faxom alebo e mailom). Nad 9 zamestnancov so Soc. poisťovňou je povinná elektronická komunikácia.
 16. Pri zamestnávaní pracovníkov je potrebné vytvoriť sociálny fond (stravné lístky, príspevok na priame stravovanie) podľa zákona o sociálnom fonde č. 152/1994 Zb. + novely (minimálne 0,6 % z hrubého objemu miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok, z ktorých sa zisťuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely), zabezpečovať vo všetkých zmenách stravovanie priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti, vykonať opatrenia potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, písomne oznamovať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) každé voľné miesto do 5 pracovných dní. Vytvárať pracovné miesta pre občanov so zdravotným postihnutím, ak podnik zamestnáva 20 a viac zamestnancov zamestnávať určený podiel občanov so zdravotným postihnutím, ak ÚPSVaR v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím (3,2 % z celkového počtu zamestnancov), alebo odvádzať príslušný odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (ročne vo výške trojnásobku mesačnej minimálnej mzdy za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím).
 17. Ak najviac v 12 mesiacoch idúcich po sebe bol obrat vyšší ako 35000 Eur (minulý rok 1,5 mil. Sk) je potrebné sa zaregistrovať ako platca DPH (možno aj dobrovoľne pri nižšom obrate). Daňový úrad pridelí identifikačné číslo pre DPH.
 18. V prípade uskutočňovania obchodnej činnosti a zákonom vymedzených služieb zaobstarať si elektronickú registračnú pokladnicu, jej registrácia na daňovom úrade.
 19. Uzavretie zmlúv s dodávateľmi (plynu, elektrickej energie, vody, odvoz komunálneho odpadu, tovaru, atď.).
 20. Vybavenie zdravotného preukazu v potravinárskej činnosti (výroba, predaj). Musia ho mať všetci zamestnanci prevádzky.
 21. V súvislosti s možnými následkami uplatnenia zákona o konkurze a vyrovnaní pri podnikaní jedného z manželov, v dostatočnom predstihu požiadať o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Autor: simona7

Tento príspevok bol vytvorený 8.3.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora simona7.


Ekonomická poradňa

 1. Marika Zahorecka

  Aké sú prvé kroky, ktoré by mal budúci podnikateľ podniknúť pri zakladaní svojej firmy?

 2. Tobias33

  Prvé kroky zahŕňajú dôkladné premyslenie podnikateľského zámeru, posúdenie osobných predpokladov na podnikanie, rekapituláciu počiatočných nákladov a zdrojov financovania. Dôležitý je aj výber právnej formy podnikania, vhodnej lokality a získanie potrebných povolení a licencií.

 3. Jakub

  Existujú nejaké skryté riziká alebo nevýhody, ktoré by mali byť zvážené pri zakladaní podniku, o ktorých sa v článku nehovorí?

 4. Petra Poklonova

  Pri zakladaní podniku môžu existovať skryté riziká, ako napríklad nečakané regulatívne zmeny, trhová volatilita alebo nadmerné finančné zaťaženie. Článok môže poskytnúť užitočné informácie, no je dôležité byť pripravený aj na nepredvídateľné situácie a mať plán na ich zvládanie.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.