(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Medzinárodná obchodná komora v Paríži uverejnila najnovšie znenie Incoterms (International Commercial Terms). Oproti zneniu z roku 1980, ktoré obsahovalo 14 doložiek, Incoterms 1990 obsahuje 13 položiek.

1.) EXW – EX Works

(…named place)
Zo závodu (… zjednané miesto)
Jedinou zodpovednosťou predávajúceho je dať tovar k dispozícii kupujúcemu vo svojom závode. Predávajúci nie je zodpovedný za nakládku tovaru na dopravný prostriedok, ktorý zabezpečil kupujúci, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Kupujúci nesie všetky výdavky a riziká spojené s prepravou tovaru z tohto miesta až do miesta určenia. Táto doložka predstavuje minimálny záväzok predávajúceho.
Táto doložka by nemala byť použitá v prípade, že kupujúci nemôže zariadiť priamo alebo nepriamo vývozné formality. V týchto prípadoch by sa mala použiť doložka FCA.

2.) FCA – Free Carrier

(…named place)
Vyplatenie dopravcu (…zjednané miesto)
Kupujúci volí miesto prepravy a dopravcu. Predávajúci splní svoje povinnosti dodaním tovaru do dispozície prepravcu v dohodnutom mieste. Náklady a riziká prechádzajú na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru dopravcom

3.) FAS – Free Alongside Ship

(… named port of shipment)
Vyplatenie k boku lodi (… dojednaný prístav nalodenia)
Predávajúci splní svoje povinnosti, akonáhle bol tovar umiestnený k boku lodi alebo v člne. Kupujúci určuje loď a nesie všetky riziká a výdavky od tohto okamžiku. Kupujúci je taktiež povinný precliť tovar určený na vývoz.

4.) FOB – Free On Board

(…named port of shipment)
Vyplatenie loď (… zjednaný prístav nalodenia)
Predávajúci je povinný umiestniť tovar na loď v prístave nalodenia, ktorý bol dojednaný v kúpnej zmluve. Kupujúci vyberá loď a platí dopravné. Výdavky a riziká prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho prechodom zábradlím lode. Formality spojené s vývozom zabezpečuje predávajúci.

5.) CFR – Cost and Freight

(… named port of destination)
Výdavky a dopravné platené (… dohodnutý prístav určenia)
Predávajúci vyberá loď a platí námorné dopravné až do dohodnutého prístavu. Predávajúci zabezpečuje vývozné formality a nesie výdavky spojené s nakládkou tovaru. Riziko straty, alebo poškodenia tovaru, ako aj akéhokoľvek zvýšenia výdavkov prechádza z predávajúceho na kupujúceho chodom zábradlia lodi v prístave nalodenia (ako u FOB)

6.) CIF – Cost, Insurance and Freight

(…named port of destination)
Výdavky, poistné, dopravné platené (…dohodnutý prístav určenia)
Je to rovnaká položka ako CFR, avšak navyše je predávajúci povinný zabezpečiť námorné poistenie proti riziku straty alebo poškodenia tovaru počas prepravy. Ide o poistenie podľa podmienok FPA na 110% hodnoty tovaru. Predávajúci hradí poistné

7.) CPT – Carriage Paid To

(…named place of destination)
Dopravné platené po (…dohodnutý bod platenia)
Predávajúci vyberá dopravcu a hradí výdavky spojené s tovarom a dopravou do dohodnutého miesta určenia. Riziká spojené so stratou alebo poškodením tovaru, rovnako ako riziko zvýšenia výdavkov behom prepravy tovaru prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho predaním tovaru prvému dopravcovi.

8.) CIP – Carriage and Insurance Paid to

(…named place of destination)
Dopravné a poistenie platené po (… dohodnutý bod určenia)
Rovnaká ako doložka CPT, ale naviac je pradávajúci povinný dohodnúť poistenie prepravy proti poškodeniu alebo strate tovaru počas prepravy. Predávajúci uzatvára prepravnú zmluvu, hradí výdavky spojené s prepravou a poistné.

9.) DAF – Delivered At Frontier

(…named place)
S dodaním na hranicu(…dohodnuté miesto)
Výdavky a riziká prechádzajú prechodom hranice. Predávajúci nesie všetky výdavky až po hranicu a zabezpečuje vývozné formality. Kupujúci vybavuje dovozné formality a hradí colné a iné poplatky spojené s dovozom tovaru.

10.) DES – Delivered Ex Ship

(…named port of destination)
S dodaním z lodi (…dohodnutý prístav určenia)
Predávajúci vyberá loď a nesie výdavky a riziká spojené s námornou dopravou. Výdavky a riziká prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho na palube lodi v obvyklom mieste vykládky v prístave určenia.

11.) DEQ – Delivered Ex Quay (Duty Paid

) (…named port of destination)
S dodaním z pobrežia (…clo platené)
Výdavky a riziká prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho na pobreží v mieste určenia. Predávajúci vybavuje colné formality a hradí colné poplatky a iné výdavky spojené s dovozom tovaru.

12.) DDU – Delivered Duty Unpaid

(…named place of destination)
S dodaním bez zaplatenia cla (…dohodnuté miesto určenia v krajine dovozu)
Predávajúci splní svoj záväzok predaním tovaru do dispozície kupujúceho v dohodnutom mieste určenia v krajine dovozu, vrátane vykládky. Kupujúci však nesie výdavky a riziká, spojené s dovoznými colnými formalitami, hradí colné poplatky a iné výdavky, spojené s dovozom tovaru.

13.) DDP – Delivered Duty Paid

(…named place of destination)
S dodaním clo zaplatené (…dohodnuté miesto určenia v krajine dovozu)
Maximálna povinnosť zo strany predávajúceho. Predávajúci nesie výdavky a riziká spojené s tovarom, až do závodu kupujúceho. Pokiaľ nie je určené inak, hradí predávajúci aj vykládku tovaru.

Základom pre správne pochopenie Incoterms je rozlíšenie okamihu prechodu výdavkov a rizík z predávajúceho na kupujúceho.
– prechod výdavkov a rizík pri odoslaní tovaru
– prechod výdavkov a rizík pri dodaní tovaru
– v prvom prípade nesie výdavky a riziká spojené s prepravou hlavne kupujúci
– v druhom prípade nesie výdavky a riziká spojené s prepravou hlavne predávajúci

Incoterms 1990 uvádzajú najprv skupinu prvú t.j. skupiny E, F a C (8 doložiek) a potom skupinu druhú D (4 doložky).
8 incoterms: EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP
4 incoterms: DES, DEQ, DDU, DDP

1. incoterm: DAF – je výnimočná, pretože v tomto prípade prechádzajú výdavky a riziká spojené s prepravou z predávajúceho na kupujúceho hranicou, určenou v kúpnej zmluve takže každý z nich nesie ich alikvotnú časť.

Je treba dať pozor aj na doložky CFE CIF CPT a CIP, u ktorých sa líši okamih prechodu výdavkov od okamihu prechodu rizika. Aj keď predávajúci tu znáša výdavky (náklady) a u doložiek CIF a CIP zaisťuje aj poistenie, napriek tomu nenesie riziká spojené s prepravou.

Spôsob prepravy:
Dôležitá je aj väzba dodacej parity na spôsob prepravy. MOK rozlišuje 6 doložiek, ktoré sú určené výhradne pre námornú a riečnu prepravu: FAS, FOB, CFR, CIF, DES, DEQ. Jedná sa o tradičnú námornú prepravu s nakládkou a vykládkou tovaru v prístavoch. 6doložiek je pre všetky druhy – letecká, železničná, cestná, kombinovaná, kontajnerová: EXW, FCA, CPT, CIP, DDU, DDP. A 1 doložka suchozemská.

Porovnanie niektorých doložiek:
Doložka u ktorej nesie predávajúci minimum povinností je doložka EXW. Naopak maximálny záväzok zo strany predávajúceho predstavuje doložka DDP.

Veľmi podobné sú si doložky FAS a FOB. Rozdiel je v zabezpečení dovozných colných formalít. U FAS ich vybavuje kupujúci, u FOB predávajúci.

U doložiek FOB, CFR, a CIF dochádza v rovnakom mieste a okamihu k prechodu rizika. Riziko prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamžiku prechodu zábradlím lodi v prístave naloženia. U doložka FOB znáša predávajúci výdavky len do prístavu nalodenia, zatiaľ čo u CFR a CIF znáša výdavky až do prístavu určenia. Navyše u doložky CIF je predávajúci povinný zabezpečiť na vlastné útraty nám prevoditeľnú poistku.

Rovnako u doložiek FCA, CPT a CIP prechádza riziko v rovnakom okamžiku, t.j. v okamžiku predania tovaru dopravcovi. U doložky FCA prechádza riziko a výdavky v rovnakom okamihu. U CPT a CIP znáša predávajúci výdavky spojené s prepravou až do miesta určenia. U CIP navyše vybavuje na vlastné náklady dopravné poistenie.

Nová doložka DDU vychádza z filozofie, že kupujúci pozná vo svojej krajine lepšie colné predpisy a že teda môže zaistiť výhodnejšie preclenie tovaru.

Incoterms nemajú povahu právnej normy, záväznými sa stávajú len vtedy pokiaľ sa strany na nich v kúpnej zmluve výslovne odvolajú. Vychádzajú zo zásady určovania minimálnych povinností strán. Strany si môžu v kúpnej zmluve dojednať širší okruh povinností, poprípade stanoviť obmeny či dodatky k výkladu incoterms. V tomto prípade je treba byť opatrný, aby sa povaha doložky nemenila natoľko, že súd pri prípadnom spore odmietne uznať interpretáciu doložky v súvislosti s incoterms.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 1.7.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár