(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Rozsah poistenia pre poistenie majetku FO a PO platia príslušné ustanovenia Občianskeho Zákonníka a všeobecné poistné podmienky.

Subjekty poistenia sú fyzycká osoba -FO a právnická osoba – PO.

Členenie subjektov:
– malé a stredné, ktorých majetok je do 40 mil. Sk
– veľké, ktorých majetok je nad 40 mil. Sk

Predmet poistenia poistiť možno vec jednotlivo určená, ktorú FO alebo PO :
– má vo vlastníctve, ku ktorej má právo hospodárenia
– užíva podľa dohody, ak je podľa nej povinná užívanú vec opraviť, zaobstarať vec novu a podľa toho tiež povinná poskytnúť peňažnú náhradu ak budú veci poškodené alebo zničené
– ak prevzala určité veci pri poskytovaní služby na základe zmluvy

Tabuľky sadzieb obsahujú konkrétne sadzby pre jednotlivé riziká príslušných druhov poistení.

Podklady pre výpočet poistného:
– môže to byť poistná hodnota, ktorú poistení dojedná ako najvyššiu sumu plnenia za poškodenú, zničenú, stratenú alebo odcudzenú vec alebo súbor vecí
– hodnota vecí vedená v účtovníctve
– obstarávacia cena

Postup pri stanovení poistného:
– podľa špecifík jednotlivých druhov poistení sa vyhľadá príslušná sadzba
– sadzba sa zníži o dojednanú spoluúčasť
– upravená sadzba sa vynásobí poistnou hodnotou a tento výsledok je základné poistné za uvedené obdobie
– pripočíta sa prirážka za okolnosti zvyšujúce riziko
– odpočíta sa zľava za okolnosti znižujúce riziko
ročné poistné za jednotlivé zmluvné dojednania
Agregované poistné je súhrn všetkých poistení za celú poistnú zmluvu.

Prirážky a zľavy poznáme matematické, čo je spoluúčasť a poistno-technické, ktoré zahŕňajú také bezpečnostné opatrenia, ktoré znižujú pravdepodobnosť nastatia PU.

Postup pri realizácií zľav – prvá zľava sa musí realizovať matematická a druhá sa musí uplatniť poistno-technická.

Spoluúčasť je určitá, absolútna alebo relatívna hodnota, ktorú sa zaväzuje poistený při vzniku PU uhradiť sám.

Rizikové skupiny v priemysle sú rozdelené do 3 skupín:
– požiar alebo živel
– voda
– odcudzenie

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.6.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár