(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Majetkové zdroje poisťovníctva zahŕňajú:

Kmeňové imanie
– majetkový fond
– fond hmotného majetku
– fond CP
– majetkové práva

Finančné zdroje
– zisk
– odpisy

Poistné rezervy:
1. poistná rezerva na poistné pre budúce obdobia
2. poistná rezerva na poistné plnenia
3. poistná rezerva na mimoriadne rezervy
4. poistná rezerva na poistné prémie a zľavy
5. poistná rezerva na krytie záväzkov z finančného umiestnenia v mene poistených

Podnikové fondy:
– rezervy
– sociálne
– iné podnikové fondy

Príjmy poisťovne

– poistné
– prijatý podiel poistného plnenia od zaisťovateľa
– zaistné
– provízie zo zaistenia
– provízie zo sprostredkovania poistenia
– výnosy z predaja hmotného a nehmotného majetku
– úroky za prostriedkov uložených v bankách
– výnosy z iného druhu podnikania
– výnosy z CP a finančného podnikania
– prijaté z vyplatených poistných plnení
– prijaté regresy z poistných plnení
– prijaté poplatky za oneskorené platby poistného
– ďalšie nešpecifikované príjmy poisťovne

Náklady

1. náklady na poistné plnenia
2. vlastné náklady:
a) obstarávacie náklady – náklady na obchod, náklady na tvorbu nových poistení, nepriame náklady
b) režijné náklady – náklady na správu poistení, náklady na likvidáciu PU
náklady správy a riadenia poisťovne.

Obstarávacie náklady sú vo všeobecnosti celkové náklady spojené so získaním predmetu nášho záujmu a v prípade poisťovne je to predaj poistných plnení. Ide o súhrn všetkých nákladov, ktoré priamo napomáhajú získať predmet nášho záujmu a priemer týchto nákladov by sa nedal realizovať. V poisťovníctve sú to tie náklady, ktoré súvisia s obstaraním poistenia – predaj poistných plnení. Predaj je realizovateľný len v takom prípade, ak takýto produkt poisťovne vytvorí t. j. súčasťou obstarávacích nákladov sú všetky náklady spojené s vývojom a vytvorením poistných plnení.

Režijné náklady z pohľadu nového účtovníctva, súvisia priamo s činnosťou poisťovne alebo ju podporujú, pričom ich špecifikácia je ťažko realizovateľná s požadovanou presnosťou.. Z celkových nákladov je treba sledovať náklady inej ako poisťovacej činnosti, kde zaraďujeme náklady na rekreačne a stravovacie zariadenia, tlačiareň , vlastné cestovné kancelárie, vlastné bankové služby a iné.

Ak členíme náklady v zmysle platnej účtovnej osnovy na obstarávacie a režijné náklady postačuje, ak vyšpecifikujeme obstarávacie náklady a všetky ostatné náklady sú postom režijné. Sledovanie nákladov podľa poistných odvetví, pretože poskytujú podklad pre kalkuláciu sadzieb poistného.

Tvorba hospodárskeho výsledku poisťovne

prijaté poistné
– zaistné
+ príjmy z inej podnikateľskej činnosti
+ finančné výnosy
– náklady na poistné plnenie
+ provízia zo zaistenia
+ poistné plnenie od zaisťovateľa
+ rozdiel v stave poistných rezerv
– obstarávacie náklady
– režijné náklady
+ – hospodársky výsledok pred zdanením

Netto hospodársky výsledok je naplnenie všetkých podnikových fondov podľa rozhodnutia Valeného zhromaždenia.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.6.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár