(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Cieľom analýzy nákladov je zistiť zmenu nákladov v dvoch (prípadne aj viacerých) porovnateľných obdobiach, ako aj odhaliť rezervy v hospodárnosti podniku, rezervy rastu produktivity a znižovania nákladov. Manažéri na základe analýzy nákladov získajú lepší prehľad o tom, kde a v akej výške v podniku vznikajú náklady, aký je ich vývoj a ako ovplyvňujú jednotlivé činnosti hospodársky výsledok. Na základe toho môžu manažéri prijať potrebné opatrenia s cieľom znížiť náklady a zefektívniť chod spoločnosti.

Analýza nákladov na základe finančného účtovníctva
Finančné účtovníctvo chápe náklady ako odčerpanie vlastného imania a eviduje náklady v účtovnej triede 5. Analýza sa v tomto prípade zameriava na vývoj celkových nákladov podniku, ďalej tiež na hospodárnosť a na vývoj nákladov v druhovom členení. Sleduje sa vývoj v čase ako aj podiel jednotlivých druhov nákladov na celkových nákladoch spoločnosti.

Celkové náklady sú analyzované v členení na prevádzkové, finančné a mimoriadne náklady. Prevádzkové náklady vznikajú zo základnej činnosti podniku (výroba, obchod, poskytovanie služieb), ale aj z rôznych nepravidelných transakcií (predaj materiálových zásob, hmotného a nehmotného majetku, dary a pod.). Finančné náklady vznikajú z finančných a investičných operácií podniku. Patria tu najmä platené úroky, nákupná cena cenných papierov, kurzové straty, bankové poplatky a pod. Mimoriadne náklady vznikajú pri operáciách neobvyklých pre bežnú činnosť podniku, ako aj pri mimoriadnych udalostiach náhodne sa vyskytujúcich (napr. manká a škody).

Pri analýze nákladov podľa druhového členenia sa pozornosť analytika zameriava na jednotlivé skupiny a položky nákladov podľa účtovej osnovy. Základnými skupinami nákladov sú spotrebované nákupy, služby, osobné náklady, dane a poplatky, iné náklady na hospodársku činnosť, odpisy, rezervy a opravné položky, finančné náklady a mimoriadne náklady. Analýzou sa zisťuje vývoj (absolútna a relatívna zmena) týchto skupín a ich položiek, ako aj ich podiel na celkových nákladoch.

Na hodnotenie úrovne hospodárenia firmy je okrem hospodárskeho výsledku vhodným ukazovateľom aj ukazovateľ nákladovosti (halierový ukazovateľ nákladov, nákladová náročnosť výnosov). Tento ukazovateľ udáva, koľko halierov nákladov pripadá na 1 Sk výnosov, čím nižšia hodnota tým lepšie.
Analýzu tohto ukazovateľa je možné urobiť jeho postupným rozkladom, čo znázorňuje Obrázok 2. Úroveň ukazovateľa nákladovosti výnosov teda závisí od čiastkového ukazovateľa nákladovosti (prevádzkovej, finančnej a mimoriadnej) a podielu čiastkových výnosov (prevádzkových, finančných, mimoriadnych) na celkových výnosoch.

Na základe údajov výkazu ziskov a strát za minulé a bežné obdobie sa zistí zmena celkovej nákladovosti prevádzkovej činnosti, ako aj čiastkových nákladovostí. Platí, že výsledná zmena nákladovosti prevádzkovej činnosti je súčtom zmien čiastkových nákladovostí. Analýza ukáže, akým smerom (pozitívne alebo negatívne) a akou silou ovplyvňovali jednotlivé čiastkové nákladovosti nákladovosť prevádzkovej činnosti, zisk z prevádzkovej činnosti a jeho prostredníctvom aj celkový dosiahnutý hospodársky výsledok.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár