(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Vláda SR – je najvyšším orgánom výkonnej moci
– skladá sa z predsedu, podpredsedov a ministrov

Člen vlády

– nemôže vykonávať poslanecký mandát alebo byť sudcom
– nesmie vykonávať inú platnú funkciu, povolanie alebo podn. činnosť a nesmie byť
členom orgánu právnickej osoby

Predseda vlády

– vymenúva ho a odvoláva prezident SR
– môže byť volený každý občan SR, ktorý je voliteľný do NR SR
Na návrh predsedu vlády rezident vymenúva a odvoláva ďalších členov vlády a poveruje ich riadením ministerstiev.
Vláda SR – je povinná do 30 dní od svojho vymenovania predstúpiť pred NR SR, predložiť je svoj
program a požiadať ju o vyslovenie dôvery.

Ak NR SR vysloví vláde nedôveru, alebo zamietne jej návrh na vyslovenie nedôvery, prezident SR vládu odvolá. Ak prezident SR príjme demisiu vlády, poverí ju vykonávaním jej funkcie až do vymenovania inej vlády. Člen vlády je za svoj výkon zodpovedný NR SR. Člen vlády môže podať demisiu prezidentovi SR.

NR SR – môže vysloviť nedôveru aj jednotlivému členovi vlády, v tomto prípade prezident SR člena vlády odvolá. Návrh na odvolanie člena vlády môže prezidentovi podať aj predseda vlády. Ak podá demisiu predseda vlády, podá demisiu celá vláda.
Ak NR SR vysloví nedôveru predsedovi vlády, prezident ho odvolá.

Vláda je schopná uznášať ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
Na prijatie uznesenia vlády je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov vlády.

Vláda v zbore rozhoduje

– o návrhoch zákonov
– o nariadeniach vlády
– o programe vlády a jeho plnení
– o návrhoch št. rozpočtu a št. záverečného účtu
– o medzinárodných zmluvách SR
– o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky
– o tom, že požiada o vyslovenie dôvery
– o ďalších otázkach, ak to ustanoví zákon

Na vykonanie zákona v jeho medziach môže vláda vydávať nariadenia
Nariadenie vlády – podpisuje predseda vlády
Vláda SR – má právo udeľovať amnestiu vo veciach priestupkov

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár