(EuroEkonóm.sk)

Sústava štátnych správnych orgánov je dvojčlánková. Skladá sa z Ministerstiev a iných orgánov št. správy, pričom Ministerstvo je prevládajúcou formou štátnej správy.
Ministerstvo je – ústredný orgán
– orgán vykonávajúci svoju pôsobnosť v rámci určitého oddelenia štátnej správy
– orgán so špeciálnou kompetenciou

Charakteristické črty ministerstva

– rovnaký vzťah k vláde a príslušnému zákonodarnému zboru
– základné právne postavenie
– monokratické rozhodovanie
Na čele ministerstva stojí minister, kt. je zároveň členom vlády.

Do jeho pôsobnosti patrí

– zastupovanie ministerstva
– riadenie ministerstva
– oprávnenie pri vydávaní aktov min.

Jednotlivé ministerstvá

ministerstvo hospodárstva
ministerstvo financií
ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny
ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku
ministerstvo obchodu a cestovného ruchu
ministerstvo dopravy, pôšt, spojov a telekomunikácii
ministerstvo školstva
ministerstvo kultúry
ministerstvo obrany
ministerstvo zdravotníctva
ministerstvo vnútra
ministerstvo zahraničných vecí
ministerstvo lesného a vodného hospodárstva
ministerstvo ochrany životného prostredia

Ostatné ústredné orgány štátnej správy

– Slovenský štatistický úrad – poskytuje sociálno-ekonomické informácie
– Slovenský úrad kartografie a geodézie
– Slovenský protimonopolný úrad – ochrana + podpora hosp. súťaže
– Úrad priemyselného vlastníctva
– Úrad bezpečnosti práce SR
– Úrad jadrového dozoru
– Úrad vlády SR – kontroluje činnosť vlády a jej orgánov


Komentáre

Pridaj komentár