(, EuroEkonóm.sk ,  10)

Prvým autorom, ktorý termín podnikanie zaviedol do literatúry, bol Cantillon. Osobitná pozornosť sa venuje podnikaniu v ekonomickej teórii až na prelome 19. a 20. storočia v prácach Schumpetera a Knighta.

Definícia podnikateľa

Podľa Schumpetera podnikateľ:

 • je činiteľom, ktorý inovačnou činnosťou uvádza trhovú ekonomiku do dynamického pohybu
 • hľadá nové výrobné kombinácie, zdokonalenia v oblasti organizácie odbytu, zavádza nové výrobky a technológie, využíva nové zdroje surovín a pod.
 • je iniciátorom ekonomického vývoja, využíva nové ekonomické príležitosti, ktoré mu poskytuje trhová ekonomika, čím ovplyvňuje existujúcu trhovú rovnováhu

Podnikateľ a motivácia podľa Schumpetera

Schumpeter pokladá za podnikateľov iba tých, ktorí realizujú inovácie vo výrobe a v službách (manažéri, členovia správnych rád, akcionári, zamestnanci). Ostatných pracovníkov, ktorí iba realizujú rutinné podnikové činnosti a nevytvárajú nové výrobné kombinácie, nepokladá za podnikateľov.

Zisk podľa Schumpetera nie je prvotným motívom pre podnikanie, je to len výsledok podnikateľskej činnosti. Motivácia podnikania vychádza z psychologických sklonov, preferencií a predstáv podnikateľa.

Moderná teória podnikania

Podľa modernej teórie podnikania je podnikateľskou činnosťou taká ľudská aktivita, ktorá je orientovaná na dosiahnutie rovnovážneho stavu v ekonomike, t. j. stavu, kedy sú výrobné nástroje vynaložené optimálnym spôsobom so zreteľom na vlastnosti ekonomického prostredia. Zisk je tu nielen výsledkom podnikania, ale je aj základným motivačným prvkom, ktorý stimuluje podnikateľa.

Podstata podnikania

Rozvoj podnikania má priamu súvislosť s nedokonalosťou trhu, s medzerami v jeho fungovaní. Podnikateľ sa orientuje na tieto medzery, objavuje v nich svoje ekonomické príležitosti, ktoré sa snaží efektívne zaplniť, uplatniť sa na trhu. Takto chápané podnikanie si vyžaduje, aby podnikateľ:

 • poznal ekonomické príležitosti súčasného a budúceho trhu a mal ideovú predstavu o ich využití (podnikateľskú ideu si musí overiť prostredníctvom analýzy trhu, ktorá mu poskytne informácie o nenasýtených segmentoch trhu, o konkurenčnej situácii, o cenovej politike najvýznamnejších konkurentov a pod.)
 • poznal právne aspekty podnikania platné v podnikateľskom prostredí
 • zvolil správny časový okamih pre vstup na trh so zreteľom na medzery v trhu a stav konkurencie
 • bol techniky, technologicky, osobnostne a finančne pripravený na podnikateľskú aktivitu
 • mal pripravený podnikateľský zámer

V nadväznosti na modernú teóriu podnikania možno chápať podnikanie ako praktické využívanie podnikateľských príležitostí, ktoré vznikajú v dôsledku nerovnováhy na trhu. Je to súbor podnikateľských aktivít, ktorými sa zabezpečuje prechod k rovnovážnemu stavu na vyššej úrovni.

Znaky podnikania

Podnikanie ako tvorivá ľudská činnosť má určité charakteristické znaky, ktorými sa odlišuje od iných druhov ľudských činností. Sú to:

 • samostatnosť konania hospodárskych subjektov
 • iniciatívnosť
 • smelosť a vynaliezavosť
 • novátorstvo v riešení neštandardných úloh a pri dosahovaní cieľov
 • schopnosť rozhodovať v podmienkach neistoty
 • ochota preberať a znášať hospodárske riziká

Predpoklady podnikania

Pre úspešnú podnikateľskú činnosť musia byť vytvorené subjektívne a objektívne predpoklady, ktoré by mali v praxi vytvárať organicky súvisiaci celok.

Objektívne predpoklady podnikania

Objektívne predpoklady podnikania sú vytvárané najmä trhovou ekonomikou, ktorá stimuluje podnikanie tým, že umožní využiť ekonomické príležitosti všetkým tým, ktorí chcú v uvedenom odbore podnikať. Objektívne predpoklady podnikania stimulujú:

 • vonkajšiu podnikavosť = schopnosť objaviť alebo vytvoriť a efektívne využiť podnikateľské príležitosti, ktoré vzniká na trhu z interakcií medzi podnikateľom, zákazníkmi, konkurentmi, finančnými partnermi, kooperujúcimi podnikmi a pod.
 • vnútornú podnikavosť = schopnosť podnikateľov odhaľovať a využívať vnútrofiremné podnikateľské príležitosti v jednotlivých častiach transformačného procesu (výroba, predaj, obstarávanie, technický rozvoj, personalistika a pod.). Vnútorná podnikavosť vytvára predpoklady pre rozvoj vonkajšej podnikavosti, nakoľko sú obe úzko prepojené a vzájomne sa prekrývajú.

Subjektívne predpoklady podnikania

Subjektívne predpoklady podnikania sú individuálne vlastnosti na realizovanie určitého druhu podnikania. Závisia od človeka, jeho schopností, pripravenosti, motivácie na podnikanie. Osobnostné rysy, ktoré by mal mať každý podnikateľ:

 • potreba presadiť sa v kolektíve
 • prirodzená autorita a prevaha
 • schopnosť podstupovať riziká
 • pozitívna predstava o sebe
 • iniciatívnosť a nezávislosť
 • schopnosť riešiť problémy
 • optimistický pohľad do budúcnosti
 • stanovovanie si náročných cieľov a snaha realizovať ich

Nevyhnutnou súčasťou predpokladov podnikania sú aj právne predpoklady. Základnou právnou normou, ktorá upravuje podnikanie v SR, je Obchodný zákonník – podnikanie sa tu chápe ako sústavná činnosť, vykonávaná samostatne podnikateľom, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008 a aktualizovaný 25.3.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. anna chovancova

  cautew caute som anna s koskoviec ako sa vsetci mate

 2. Feri

  Ahoj, Anicka, tuna v Kosiciach vsetko po starom, co porabas? A hlavne, co studujes?

 3. Juraj

  Veľmi ma zaujíma manažment a podnikanie, tak som sa rozhodol od septembra študovať na VŠM podnikový manažment. Verím, že to bude super príprava do budúcnosti. Mám podnikateľské vízie, tak mi držte palce. A ak by sa chcel aj niekto iný prihlásiť, kuknite si charakteristiku študijného programu na: vsm.sk/svk/uchadzaci/studium-sj/bc-pm/

 4. Radovan Littva

  Ako definuje Schumpeter podnikateľa a akú úlohu zohráva v ekonomike?

 5. Antonie

  Je spravodlivé, že motivácia pre podnikanie sa v modernom poňatí často zredukuje len na dosahovanie zisku?

 6. Branislav Gireth

  V modernom poňatí podnikania je zisk kľúčovým motivačným faktorom, no je to aj dôsledok efektívneho využívania podnikateľských príležitostí a optimalizácie výrobných nástrojov. Diskusia o spravodlivosti tejto motivácie je komplexná a závisí od hodnotového systému spoločnosti.

 7. Denis

  Je etické, že podnikatelia môžu prosperovať na základe nedokonalostí trhu, zatiaľ čo ostatní môžu trpieť?

 8. Dominik Ostrochovsky

  Podnikanie založené na využívaní nedokonalostí trhu prináša inovácie a zlepšenia, ktoré môžu celkovo prospieť spoločnosti. Otázka etiky závisí od toho, ako sú tieto príležitosti využívané a či sú výsledky podnikania spravodlivo distribuované v rámci spoločnosti.

 9. Michal

  chcem podnikať,v oblasti obchodu,,čiže kupovať a predavať,,,no potrebujem zistiť aky produkt je najlepši na obchodovanie,,čo najlepšie ide,,,mohly by ste mi prosim vás ,napisať Vaš nazor na otazku,po čom ,je najlepši dopyt?

 10. EuroEkonóm.sk Autor textu

  Pri rozhodovaní o tom, aký produkt je najlepší na obchodovanie, je dôležité zvážiť viacero faktorov, vrátane aktuálneho dopytu, dostupnosti dodávok, konkurencie na trhu, marží a vlastných záujmov. Tu sú niektoré oblasti, kde je momentálne veľký dopyt a ktoré môžu predstavovať príležitosť na podnikanie:

  Technologické produkty: V dnešnej dobe je stále vysoký dopyt po nových technológiách, najmä po smartfónoch, počítačoch, príslušenstve a rôznych gadgetoch.

  Zdravotnícke potreby: Svetová zdravotná situácia zvýšila dopyt po zdravotníckych potrebách, vrátane ochranných prostriedkov, dezinfekcií, doplnkov stravy a wellness produktov.

  Ekologické a udržateľné produkty: Rastúci záujem o udržateľnosť ovplyvňuje dopyt po ekologických produktoch, ako sú recyklovateľné materiály, produkty pre ekologické bývanie a organické potraviny.

  Módne a životný štýl produkty: Svet módy a osobného štýlu je dynamický, pričom trendy sa neustále menia. Vysoký dopyt je po oblečení, športovom oblečení, módnych doplnkoch a kozmetike.

  Domáce a záhradné produkty: Zvýšený čas strávený doma v posledných rokoch zvýšil záujem o produkty pre domácnosť, vrátane nábytku, dekorácií, záhradného náradia a zlepšenia bývania.

  Pri výbere produktu na obchodovanie je dôležité vykonať dôkladný trhový výskum, aby ste zistili, či je vo vašej lokalite alebo cieľovej skupine dostatočný dopyt. Tiež by ste mali zvážiť svoje skúsenosti a zdroje, pretože úspešné obchodovanie vyžaduje dobré znalosti o produkte a trhu.

Pridaj komentár