(, EuroEkonóm.sk ,  0)

BURZOVÝ SYSTÉM je súhrn jednotlivých burzových prvkov a ich vzájomných väzieb. Základné prvky:
– burzové publikum
– burzové príkazy
– predmet obchodov
– štandard obch. množstva
– obchodný systém
– druhy burzových obchodov
– vysporiadanie burz. obchodov
– burzové informácie

Burzové publikum: Burza CP nie je voľne prístupný trh. Prístup na ňu majú len vybrané osoby alebo inštitúcie. Prostredníctvom stanovených osôb alebo inštitúcií však môžu na tomto trhu obchodovať všetci záujemci.

Rozdeľujeme ich na:
* priami účastníci: – na vlastný účet – na cudzí účet + burzoví obchodníci – zástupcovia členských firiem (široká škála služieb – poradenstvo, správa, úschova, predajné príkazy).
Majú aj vlastné obchody, nie len pre klientov, vyššiu likvidita trhov.

Členstvo:
a) verejno-právna – splniť požiadavky;
b) súkromná – kúpiť kreslo na aukcii. + burzoví sprostredkovatelia – sprostredkovateľská a kurzotvorná úloha (určujú bankový kurz).

Pasívni sú na eur. burzách a sú menovaní burzou. Na anglosaských sú sprostredkovatelia ako tvorcovia trhu, oznamujú kúpne a predajné ceny, za ktoré sú ochotní kúpiť / predať CP.

Aktívni: a) brokeri – uzatvárajú obchody na cudzí účet,
b) dealeri – na vlastný účet

* nepriami účastníci – investori, ktorí chcú kúpiť / predať CP, nemajú fyzický prístup na burzu, ale využívajú služby investorov

Burzové príkazy – príkaz udeľuje klient svojej firme s CP alebo banke, na kúpu alebo predaj CP osobne pri prepážke firmy CP, kde klient vyplní svoj príkaz, alebo listom – písomne, alebo elektronicky, faxom, telefónom.

Náležitosti burzového príkazu, aby bol platný:
– kúpa alebo predaj
– množstvo CP
– presná charakteristika CP vrátane identifikačného čísla
– cenová požiadavka
– platnosť príkazu
– druh obchodu – promptný, termínový
– číslo peňažného konta a konta CP
Príkazy z hľadiska cenových limitov:
• nelimitované príkazy- čo najlepšie, čo najlacnejšie, klient zaviaže obchodníka na dosiahnutie presne určeného kurzu, obchodník má obhajovať klientove záujmy
• limitované príkazy- stanovená najvyššia kúpna a najnižšia predajná cena. Ak sa obchodník do limitu nevojde, musí rozdiel uhradiť.
• príkazy obmedzujúce stratu (stop-loss order) – zníženie rizika kurzových strát. Obchodník s klientom dohodne hranicu, určujúcu pre predaj CP. Ak aktuálny kurz dosiahne túto hranicu alebo pod ňu klesne, treba / musí uskutočniť predaj čo najlepšie
– príkazy, zaručujúce zisk (stop buy order) – príkazy, majúce hranicu pre potreby kúpy CP pre klienta čo najlacnejšie. Zabezpečenie kurzového zisku pri neočakávanom kurzovom zhodnocovacom pohybe.
– fill or kill order – splň a zruš. Burzový obchodník má obchod okamžite realizovať, inak sa príkaz ruší. Každá realizácia sa musí ohlásiť.

Všetky príkazy sa stanovujú na vopred stanovený čas (minúty, hodiny, týždne).

Každý príkaz musí obsahovať druh kurzu, v ktorom má byť realizovaný, napr.
– otvárací kurz – v priebehu prvých 5 minút
– uzatvárací kurz – v posledných 5 minútach kurz. dňa

Predmet burzových obchodov
Rôzne druhy CP, predovšetkým však akcie a dlhopisy. Aby mohol byť CP obchodovaní na burzovom trhu musí byť najprv pripustený na burzu. Rozhoduje o tom burzový výbor alebo vedenie burzy, ktoré stanovuje aj podmienky pre pripustenie CP na burzy:
– minimálna doba existencie firmy,
– minimálna výška zákl. imania,
– rozptyl akcií medzi investorským publikom
– určitá úroveň hospodárenia žiadateľa
– vyhotovenie burzového prospektu
– pravidelné zverejňovanie výsledkov hospodárenia.

Segmenty burzového trhu – vznikajú podľa tvrdosti podmienok, ktoré je nutné splniť pre pripustenie na burzu alebo podľa predmetu.

Úrovne burzového trhu (dôležitý signál o stupni rizika pre investorov):
1. veľké spoločnosti
2. miernejšie vstupné požiadavky, menšie náklady na pripustenie, menšie spoločnosti
3. malé, aj novovzniknuté firmy. Štandardizácia obchodovaného množstva: V SR nie je limit. Inak sú určené min jednotky transakcií, v ktorých násobkoch sa vykonávajú obchody. anglosaské krajiny – 1 lot USA – 100 ks 1 titulu

Výhody obchodovania s akciami spoločnosti na burzách
– vytvorenie trvalej vlastnej kapitálovej základne
– efektívne a rýchle získavanie kapitálu
– možnosť jednoduchej transformácie vlastníctva
– denné oceňovanie akcií spoločnosti
– vyššia publicita a image kótovanej spoločnosti
– rozšírenie kapitálovej základne prostredníctvom rozptýleného vlastníctva
– rozptýlenie rizika medzi veľký okruh akcionárov

Predpoklady pre úspešné uvedenie akcií na burzu
– min veľkosť a. s. a rozptýlenie akcií medzi investičné publikom, aby bola zabezpečená dostatočná likvidita akcií
– expanzívne zámery emitenta a jeho expanzívna šanca
– určitý stupeň znalosti a. s. širokým publikom, jej image a trhové postavenie
– kompetencie vedenia spoločnosti
– pozitívne očakávania o budúcom vývoji spoločnosti.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár