(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Súčasné ekonomické teórie /Brezínsky/, teória racionálných očakávaní

Známy politológ Zb. Březinski – demokratizáciu socialistickej spoločnosti možno dosiahnuť pozitívnymi polit. reformami, návratom k pluralite polit. strán a parlamentnej denokracie v celom sovietskom impériu. Erózia socializmu ním hlásaná už od 60-tzch rokov bola výsledkom analýzy procesov v spoločnosti, kt. sa vzdialila od humanizmu a demokracie, pretrhnúc legálnu kontinuitu vo vývine ľudstva a jeho demokratických tradícií. Hospodársky rozvinuté krajiny sveta musia v dohľadnej dobe – nástupe do 3 tisícročia vyriešiť súčas. dilemu ľudstva nielen z hľadiska svojich problémov, ale vo vzťahu k rozvojovým krajinám ako na to poukázala teória interdipendencie v rámci globálnej ekonómie.

Teória racionálnych očakávaní – stala sa teoretickým východiskom novej klasickej makroekonómie. Vychádza z niektorých teoretických postulátov predkeynesovskej neoklasickej ek. teórie, zároveň sa od nej odlišuje tým najpodstatnejším – jasným makroekonomickým zameraním. Nezakladá svoje makroek. chápanie na agregátnych makroekon. veličinách, ale makroek. prístup chápe ako súhrn činnosti a súhrn výsledkov individ. ekon. subjektov. Úlohou HP je rozpracovať zodpovedajúce parametre správania hosp. subjektov, kt. rozhodnutia závisia aj od ich očakávaní. Hosp. subjekty sa správajú racionálne a cieľavedome pri získavaní a vyhodnocovaní informácií, ako pri ich využívaní. Všetky HS sú racionálne v tom zmysle, že robia všetko, ako najlepšie môžu. Usilujú sa získať a využívať informácie v záujme maxim. svojej užitočnosti. Predstavitelia: J. F. Muth, R. Lucas, T. Sargent, R. Borrow, N. Wallace, R. Barro.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 15.3.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár