(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Výraz „oikonómia“ (oikos – dom, nomos – zákon) vznikol zásluhou Xenofóna, chápaná ako veda o pravidlách domáceho hospodárstva, v roku 1776 ekonomika ako samostatná veda (Bohatstvo národov), „ekonómia“ od čias Marshalla, „economics“ v 20. storočí.

ekonómia – veda o tom, ako spoločnosť využíva vzácne zdroje na výrobu užitočných tovarov a ako ich rozdeľuje medzi rozličné skupiny ľudí. Predpokladá racionálne správanie, využíva poznatky iných vied (interdisciplinárna veda). Vychádza z existencie domácností, firiem a štátu:
domácnosti – spotrebitelia statkov a služieb, ponúkajú výrobné faktory
firmy – nakupujú výrobné faktory, ponúkajú tovary a služby
štát – podieľa sa na vytváraní dopytu a ponuky po tovaroch a službách, dozerá a riadi pravidlá hry

Metodológia ekonómie

pozorovanie – pozorujeme súčasné i historické javy, pokúšame sa ich opísať a triediť.

analýza a formovanie hypotéz – metódou abstrakcie (zovšeobecňovania). Rad súvislostí vedci usporiadajú do teórie, analýzou sformulujú hypotézu (ešte neoverená teória). Ekonomická analýza vychádza z dedukcie (postup od všeobecného k jednotlivému), indukcie (postup od jednotlivého k všeobecnému).

testovanie hypotéz – pomocou riadených experimentoch (ľudia sa rozdelia do dvoch alebo viacerých skupín, pričom s každou skupinou sa zaobchádza rovnako, s výnimkou jedného faktora. Ďalej pomocou ankiet, komparatívnych metód (vychádzajú z porovnávania javov v čase a priestore), idealizácie spojenej s využitím matematiky a modelovaním.

sformovanie teórie – na základe predošlých krokoch sa vytvorí syntéza.

Tri funkcie ekonómie

poznávacia funkcia – skúma ekonomické javy a procesy, ktoré prebiehajú v spoločnosti a usiluje sa ich vysvetliť.
pragmatická funkcia – poznatky slúžia ako základ pre praktické konanie ekonomických subjektov
metodologická funkcia – teoretický základ pre ostatné ekonomické vedy

Základné roviny skúmania ekonómie

mikroekonómia – skúma správanie jednotlivých ekonomických subjektov (domácnosti, firmy). Pohľad zdola – zo základov.
makroekonómia – skúma ekonomiku ako celok, zaoberá sa agregátnymi veličinami (HDP, inflácia …). Pohľad zhora – z vtáčej perspektívy.

Ekonómia podľa prístupu

pozitívna – opisuje realitu, hľadá v nej zákonitosti fungovania
normatívna – zahŕňa etické a hodnotové súdy, o ktorých možno iba diskutovať, nemožno ich dokázať faktickými údajmi ani vedeckými argumentmi. Vysvetľuje, aká by mala byť ekonomická realita.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 15.3.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár