(EuroEkonóm.sk,  0)

Trestnoprávna zodpovednosť vzniká pri protispoločenských činoch. Možno ju uplatniť iba v prípade, keď sa páchateľ dopustí trestného činu alebo prečinu.

Skutková podstata trestného činu

– súhrn zákonov uvedených v trestnom zákone, ktoré konkrétne určujú trestný čin.

Trestný zákon pozná dva druhy zavinenia

1.úmyselné zavinenie 2. zavinenie z nedbanlivosti
Trestný čin spáchaný úmyselne – ak páchateľ chcel porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, alebo vedel že svojím konaním ohrozil alebo porušil ….
Trestný čin z nedbanlivosti – konanie z nedbanlivosti sa považuje za trestný čin iba v prípade, keď to ustanovuje zákon.

Za spáchanie trestného činu môže súd udeliť nasledujúce druhy trestov

– odňatie slobody – nápravné opatrenie – strata čestných titulov a vymenovaní – str. voj. hodností
– zákaz činnosti – prepadnutie majetku – zákaz pobytu – peňažný trest 5000 – 5 000 000 Sk
– vyhostenie
Súd môže udeliť aj podmienečný trest odňatia slobody.

Trestný zákon pozná aj inštitút upustenia od potrestania, spočíva v tom, že súd môže upustiť od potrestania, ak ide o trestný čin menej nebezpečný pre spoločnosť a páchateľ svoj čin ľutuje (mladistvý).

Výnimočné tresty

– odňatie slobody na 15-20 rokov
– odňatie slobody na doživotie
– trest smrti (u nás sa neuplatňuje)

Subjekty trestného činu

– len FO
– vyžaduje sa vek (15 rokov inak nie je zodpovedný)
– nepríčetnosť
– výnimočný stav (15 – 18 rokov)

Trestný zákon pripúšťa tieto ochranné opatrenia:
– ochranné liečenie
– zhabanie vecí
– ochranná výchova – pre mladistvých
Sebaobrana – krajná núdza, nutná obrana, oprávnené požitie zbrane

Zánik trestnosti a trestných činov

– uplynutie premlčacej lehoty 5 -20 rokov
– účinná ľútosť (včasné oznámenie trestného činu)
– nemožno stíhať za tresty, ktoré nie sú v trestnom zákone

TZ má dve časti – prvá všeobecná a druhá osobitná obsahuje 12 druhov trestov

trestné činy proti republike
trestné činy proti životu a zdraviu
hospodárske trestné činy
trestné činy proti majetku
protispoločenské trestné činy
trestné činy proti ľudskosti
trestné činy všeobecného ohrozenia
vojenské trestné činy
trestné činy proti rodine

Už ste čítali?


Pridaj komentár