(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Trestnoprávna zodpovednosť vzniká pri protispoločenských činoch. Možno ju uplatniť iba v prípade, keď sa páchateľ dopustí trestného činu alebo prečinu.

Skutková podstata trestného činu

– súhrn zákonov uvedených v trestnom zákone, ktoré konkrétne určujú trestný čin.

Trestný zákon pozná dva druhy zavinenia

1.úmyselné zavinenie 2. zavinenie z nedbanlivosti
Trestný čin spáchaný úmyselne – ak páchateľ chcel porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, alebo vedel že svojím konaním ohrozil alebo porušil ….
Trestný čin z nedbanlivosti – konanie z nedbanlivosti sa považuje za trestný čin iba v prípade, keď to ustanovuje zákon.

Za spáchanie trestného činu môže súd udeliť nasledujúce druhy trestov

– odňatie slobody – nápravné opatrenie – strata čestných titulov a vymenovaní – str. voj. hodností
– zákaz činnosti – prepadnutie majetku – zákaz pobytu – peňažný trest 5000 – 5 000 000 Sk
– vyhostenie
Súd môže udeliť aj podmienečný trest odňatia slobody.

Trestný zákon pozná aj inštitút upustenia od potrestania, spočíva v tom, že súd môže upustiť od potrestania, ak ide o trestný čin menej nebezpečný pre spoločnosť a páchateľ svoj čin ľutuje (mladistvý).

Výnimočné tresty

– odňatie slobody na 15-20 rokov
– odňatie slobody na doživotie
– trest smrti (u nás sa neuplatňuje)

Subjekty trestného činu

– len FO
– vyžaduje sa vek (15 rokov inak nie je zodpovedný)
– nepríčetnosť
– výnimočný stav (15 – 18 rokov)

Trestný zákon pripúšťa tieto ochranné opatrenia:
– ochranné liečenie
– zhabanie vecí
– ochranná výchova – pre mladistvých
Sebaobrana – krajná núdza, nutná obrana, oprávnené požitie zbrane

Zánik trestnosti a trestných činov

– uplynutie premlčacej lehoty 5 -20 rokov
– účinná ľútosť (včasné oznámenie trestného činu)
– nemožno stíhať za tresty, ktoré nie sú v trestnom zákone

TZ má dve časti – prvá všeobecná a druhá osobitná obsahuje 12 druhov trestov

trestné činy proti republike
trestné činy proti životu a zdraviu
hospodárske trestné činy
trestné činy proti majetku
protispoločenské trestné činy
trestné činy proti ľudskosti
trestné činy všeobecného ohrozenia
vojenské trestné činy
trestné činy proti rodine

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár