(, EuroEkonóm.sk ,  1)

Trestné konanie

– upravuje zákon o tr. konaní súdnom – Trestný poriadok. Jeho účelom je upraviť postup orgánov činných v tr. konaní tak, aby sa tr. činy náležite zistili a ich páchatelia boli podľa zákona spravodlivo potrestaní.

Trestný poriadok pozostáva z piatich častí

1. spoločné ustanovenia
2. vyšetrovanie a vyhľadávanie tr. činov a objasňovanie prečinov
3. konanie pred súdom
4. niektoré úkony súvisiace s tr. konaním
5. prechodné a záverečné ustanovenia
Tr. zákon má 2 časti – všeobecnú časť
– osobitnú časť

Súdnictvo v trestných veciach vykonávajú

okresné, krajské, vojenské a najvyšší súd.

Právomoci vojenských súdov podliehajú

– vojaci v civilnej službe, vojnoví zajatci, príslušníci vojenských zborov, v ojedinelých prípadoch aj civilné osoby t.č. vojnové zrady, ohrozenie št. tajomstva. Konanie v 1. stupni – okresný súd – krajský súd ak je trest odňatia slobody viac ako 5 rokov

Postavenie jednotlivých osôb, zúčastnených na trestnom konaní

Obvinený – je osoba podozrivá z tr. činu. Môže si zvoliť obhajcu a hovoriť s ním vo väzení bez prítomnosti 3 osoby

Obhajca – len advokát. Obhajca musí byť vždy ak je obvinený stíhaný za tr. čin, na kt. zákon
ustanovuje odňatie slobody na viac ako 5 rokov. Poskytuje obvinenému právnu pomoc, podáva oprávne prostriedky proti rozhodnutiam orgánov činných v tr. konaní. Má právo nazerať do spisov.

Poškodený – je osoba (organizácia), kt. bola spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda, alebo utrpela ublíženie na zdraví. Môže sa dať zastupovať splnomocnenstvom. Má právo robiť v priebehu konania návrhy na doplnenie dokazovania, nazerať do spisov, zúčastňovať sa na hlavnom pojednávaní a vyjadrovať sa k věci.

Trestné stíhanie

– sa začína vyšetrovaním a vyhľadávaním tr. činov. O začatí vyšetrovania vydá vyšetrovateľ uznesenie, odpis ktorého doručí prokurátorovi najneskôr do 48 hodín. Obvinený nesmie byť k priznaniu donucovaný. Vyšetrovateľ zastaví tr. stíhanie, ak je nepochybné.

Nariadiť väzbu môže len prokurátor, po podaní obžaloby súdom.
– ujde alebo sa skryje, bude pôsobiť na svedkov, bude naďalej vyvíjať tr. činnosť
Niekedy je nutná domová a osobná prehliadka, kt. nariadí prokurátor, vyšetrovateľ a po podaní obžaloby predseda senátu.

Trestné konanie má niekoľk fáz:

– vyšetrovanie a vyhľadávanie tr. činov
– objasňovanie prečinov
– konanie pred súdom – v tr. veciach
– konanie na súde 1. stupňa – dokazovacie rozhodnutie
– oprávne prostriedky a konanie o nich

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Komentáre

  1. Juustitia

    T.P. má 7 častí a taktiež fázy T.K. sú zvláštne vykladané tu

Pridaj komentár