(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Systém práva

– rozumieme skupinu súvzťažných, vzájomne závislých prvkov, ktoré tvoria vzájomne usporiadaný celok. Systém práva patrí medzi normatívne systémy, kt. vyjadrujú a zabezpečujú rešpektovanie urč. spoločenských hodnôt. Základným prvkom systému práva je právna norma. Právny systém tvoria odvetvia.

Základné druhy právnych systémov:

1.

Vnútroštátne právo

– systém práva suverénneho štátu a delí sa:
verejné právo – je to, kt. má na zreteli prospech štátu. O verejné právo ide tam, kde vznikajú právne vzťahy medzi nadriadenými a podriadenými právnymi subjektmi (trestné, ústavné, finančné)
súkromné právo – vzťahuje sa na záujmy jednotlivcov. Právne vzťahy vznikajú medzi subjektami práva, kt. sú v rovnom postavení (občianske, rodinné, obchodné)
– podľa povahy pôsobenia právnych noriem:
materiálne právo – upravuje právne vzťahy, stanovuje právne vzťahy medzi subjektami práva alebo medzi subjektom a objektom práva.
formálne právo – presadzuje úpravy materiálneho práva, od čoho možno odvodiť jeho používanie – právo na presadenie práva.

2.

Medzinárodné právo

– vzniká hlavne na základe dvojstranných alebo viac. medzinárodných
zmlúv. Subjektami medzinárodného práva sú všetky samostatné štáty a iné verejnoprávne
subjekty medzinárodných vzťahov. Štáty ako subjekty medzinárodného práva sú si
principiálne rovné.

3.

Právo európskych spoločenstiev

– jeho pojem je spätý s myšlienkou európskej integrácie. Právo európskych spoločenstiev je chápané ako právo troch európskych spoločenstiev – EZUaO, EHS, EUROATOM. Právo eur. spol. je súčasťou medzinárodného práva.

4.

Veľké právne systémy

– medzi ne patria:

Kontinentálny právny systém – je systém, ktorý sa opiera o písané a ktorý sa vyvíjal na báze Rímskeho práva. okruh fran., rak., nemec., švajč., škand., a právo sociálnych krajín
Anglo-americký právny systém – uplatňuje sa na území Commonwealthu a U.S.A.. Pre toto právo je typické, že sa zakladá najmä na sudcovskom práve. Súdny precedens má v ňom kľúčové miesto. Základnými časťami angloamerického práv. systému sú „common law and equity“.

5.

Náboženské + tradičné právne systémy

islamské právo – Korán
hinduistické právo
právne systémy ďalekého východu
africké právo

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár