(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ústavný súd SR

– je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. Rozhoduje o súlade:
– zákonov s ústavou a ústavnými zákonmi
– nariadeniami vlády, všeob. záväznými predpismi ministerstiev a ostatných orgánov št. správy
s ústavou, s ústavnými zákonmi a zákonmi
– všeob. záväznými nariadeniami orgánov územnej samosprávy s ústavou a zákonmi
– všeob. záväzných právnych predpisov s medzinárodnými zmluvami vyhlásenými spôsobom
ustanoveným na vyhlasovanie zákonov
ďalej rozhoduje:
– kompetenčné spory medzi ústrednými orgánmi št. správy
– o sťažnosti proti rozhodnutiu o overení resp. neoverení mandátu poslanca SR
– o obžalobe NR SR proti prezidentovi vo veci vlastizrady

Ústavný súd začne konanie ak podá návrh

– najmenej 1/5 poslancov, prezident SR, vláda SR, súd, generálny prokurátor. Ústavný súd môže začať konanie aj na návrh F a PO, ak namietajú porušenie svojich práv

ÚS sa skladá z 10 sudcov

– sudcov ÚS vymenúva prezident na dobu 7 rokov, z 20 osôb navrhnutých NR SR. Za sudcu ÚS môže byť vymenovaný občan SR, kt. je voliteľný do NR SR, dosiahol vek 40 rokov, má vysokoškolské vzdelanie (právnické) a najmenej 15 ročnú prax.

Sudca ÚS skladá sľub do rúk prezidenta SR a jeho zložením sa ujíma funkcie. Na čele ÚS je jeho predseda, kt. zastupuje podpredseda. Sudcovia majú imunitu rovnako ako poslanci NR SR

Ak je vymenovaný sudca členom politickej strany alebo hnutia, je povinný vzdať sa členstva v nich ešte pred zložením sľubu. Sudcovia vykonávajú svoju funkciu ako povolanie. Výkon funkcie je nezlučiteľný:
– s podnikaním alebo inou zárobkovou činnosťou, okrem činnosti vedeckej, umeleckej alebo pedagogickej
– s funkciou alebo iným pomerom v inom št. orgáne – sudca sa môže svojej funkcie vzdať

Súdy Slovenskej republiky

– v SR vykonávajú súdnictvo nezávislé a nestranné súdy
– súdnictvo sa vykonáva na všetkých stupňoch oddelene od iných št. orgánovSúdy – rozhodujú o občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach, preskúmavajú aj zákonnosť rozhodnutí správnych orgánov. Rozhodujú v senátoch a zákon môže ustanoviť, kedy sa na rozhodovaní senátu, zúčastňujú aj prísediace z radov občanov.
Rozsudky sa vyhlasujú v mene republiky a sú verejné. Sústavu súdov SR tvoria Najvyšší súd SR a ostatné súdy. Podrobnejšiu úpravu sústavy súdov, ich pôsobnosť a organizáciu stanoví zákon.

NR SR sudcu odvolá

– na základe právoplatného rozsudku pre úmyselný tr. čin
– na základe disciplinárneho rozhodnutia za prečin, kt. je nezlučiteľný s výkonom jeho funkcie.

NR SR môže sudcu odvolať

– ak mu zdravotný stav dlhodobo nedovoľuje najmenej počas jedného roka riadne vykonávať sudcovské povinnosti
– ak dosiahol vek 65 rokov

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár