(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Právne skutočnosti

– sú podmienky (okolnosti) stanovené v hypotéze právnej normy, s ktorou sa spája vznik, zmena a zánik právnych vzťahov. Právne vzťahy vznikajú, menia sa alebo zanikajú na základe jednej právnej skutočnosti. napr. výpoveďou zaniká pracovný pomer. Základným kritériom právnych skutočností je požadovaný vôľový aspekt a delia sa:
a) právne skutočnosti – závislé od vôle subjektov (konanie a protiprávne konanie)
b) právne skutočnosti – nezávisle od vôle subjektov (právne udalosti, protiprávne stavy)

Právne konanie

– spočíva v tom správaní, kt. je v súlade s právnou normou a na ktoré sa viaže vznik, zánik a zmena právneho vzťahu. Právne konanie môže byť dvojaké: – individuálne pr. akty
– súkromné práv. akty

Právny úkon

– je od vôle účastníka právneho vzťahu závisle správanie, kt. je právnou normou dovolené a má právne následky (vznik, zmenu alebo zánik určitých právnych oprávnení). Náležitosti PÚ:
– spôsobilosť subjektov na právne úkony
– zrozumiteľnosť, určitosť, dodržanie určitej formy prejavu
– možnosť a dovolenosť plnenia

Druhy právneho úkonu

– jednostranné – spočívajúce v prejave vôle jedného alebo viacerých účastníkov predstavujúcich
jednu stranu (závet)
– dvojstranné – spoč. vo vzájomnom a obsahovo zhodnom prejave vôle dvoch strán (zmluvy)
– viacstranné – vzájomný a zhodný prejav vôle viacerých ako dvoch strán (zmluva o združení)
– formálne – právny predpis stanovuje nejakú formu, forma vyplýva z dohody (notárska zápisnica)
– neformálne – nevyžadujú osobitnú formu prejavu

Protiprávne konanie

– je prejav vôle spôsobilého subjektu spočívajúci v porušení príkazu alebo zákazu stanoveného právnou normou., za kt. táto právna norma stanovuje sankciu.

Druhy

1. trestno-právne delikty- trestné činy
2. administratívno-právne delikty – priestupky
3. disciplinárne delikty – hrubé porušenie prac. disciplíny
4. občianske delikty

Právne udalosti

– sú to okolnosti, kt. vznikajú nezávisle od vôle subjektov a s ktorými platné právo spája následky prejavujúce sa vo vzniku, zmene alebo zániku právneho vzťahu.
Špecifický význam pri právnych udalostiach má plynutie času, ktoré vyvoláva vznik a zánik právnych vzťahov.

Premlčanie – je uplynutie právnym predpisom vymedzeného času bez toho, aby oprávnený subjekt (veriteľ) svoje právo uplatnil resp. vykonal na súde
Preklúzia – znamená uplynutie stanovenej lehoty na uplatnenie práva, v dôsledku ktorej
dochádza k zániku oprávnenia alebo právnej povinnosti.

Protiprávny stav – je nezavinené protiprávne konanie resp. nezavinené porušenie práva

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár