(, EuroEkonóm.sk ,  2)

Pojem právo – je veľmi ťažko vymedziť. Za právo stojí vždy donucovacia (mocenská) zložka štátu. Právo musí obsahovať minimum morálky.

Podstata práva:
– bojová stránka
– sociálno-ekonomická stránka
– normatívna stránka

Právo je vôľa jednotlivca, ktorý je pri moci alebo zákon.Právo – súhrn právnych noriem, ktoré vytvárajú poriadok. Objektívny názor – ako súhrn právnych noriem, všeobecne záväzných právnych predpisov vyjadrujúci objektívne, sociálne a historicky podmienenú vôľu osobitnej alebo štátom uznanej forme napokon je zabezpečené štátnou mocou.
Právny vzťah – spoločenský vzťah upravený právnou normou.

Pramene práva

– sú spravidla formy, v ktorých je vyjadrené platné právo. Za prameň práva možno považovať právnu normu – právne pravidlo.
Pramene práva – jedna z možností klasifikácie práva. Vychádza z toho či majú povahu písaného alebo nepísaného práva. So zreteľom na dva veľké právne systémy – kontinentálny a angloamerický rozlišujeme tieto pramene práva:

1. Normatívny právny akt

– je výsledkom cieľavedomej normotvornej činnosti kompetentného štátneho orgánu, kt. zakladá vznik, zmenu alebo zánik právnych noriem. Dodáva právnym normám všeobecnú záväznosť. Možno ho vymedziť podľa podstatných znakov:
– subjektu, kt. je štátny orgán
– obsahu, kt. vzniká na úrovni všeobecnosti
– osobitnej formy, kt. je publikácia

2. Právna obyčaj

– je spätá s predstavou nepísaného práva, kt. môže vzniknúť vtedy, ak sa určité správanie profiluje ako trvalé, rovnomerné a ako také, kt. vychádza zo všeobecnej vôle uznávať sa za platné právo (angloamerický systém).

3. Sudcovské právo

– je hlavným prameňom práva v angloamerickom systéme práva. Súčasťou sudcovského práva sú precedensy – kt. možno chápať ako súdne rozhodnutie, kt. slúži ako autorita pre rozhodovanie neskoršieho obdobného prípadu.

4. Normatívne zmluvy

– sa pokladajú za jeden z prameňov práva. V bývalom česko-slovenskom práve boli prameňom práva kolektívne zmluvy, kt. môžeme označovať za výnimočný a významovo obmedzený druh prameňa práva. Patria tu aj medzinárodné zmluvy.

Druhy normatívnych právnych aktov v SR

Ústava SR
Ústavné a ostatné zákony
Nariadenia vlády SR
Vyhlášky a výnosy ministerstiev a iných orgánov štátnej správy SR
Rozhodnutie ústavného súdu SR
Medzinárodné zmluvy

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Komentáre

  1. adam

    je to dobre

  2. sasa

    odkial je to cerpane?

Pridaj komentár