(, EuroEkonóm.sk ,  2)

Pojem právo – je veľmi ťažko vymedziť. Za právo stojí vždy donucovacia (mocenská) zložka štátu. Právo musí obsahovať minimum morálky.

Podstata práva:
– bojová stránka
– sociálno-ekonomická stránka
– normatívna stránka

Právo je vôľa jednotlivca, ktorý je pri moci alebo zákon.Právo – súhrn právnych noriem, ktoré vytvárajú poriadok. Objektívny názor – ako súhrn právnych noriem, všeobecne záväzných právnych predpisov vyjadrujúci objektívne, sociálne a historicky podmienenú vôľu osobitnej alebo štátom uznanej forme napokon je zabezpečené štátnou mocou.
Právny vzťah – spoločenský vzťah upravený právnou normou.

Pramene práva

– sú spravidla formy, v ktorých je vyjadrené platné právo. Za prameň práva možno považovať právnu normu – právne pravidlo.
Pramene práva – jedna z možností klasifikácie práva. Vychádza z toho či majú povahu písaného alebo nepísaného práva. So zreteľom na dva veľké právne systémy – kontinentálny a angloamerický rozlišujeme tieto pramene práva:

1. Normatívny právny akt

– je výsledkom cieľavedomej normotvornej činnosti kompetentného štátneho orgánu, kt. zakladá vznik, zmenu alebo zánik právnych noriem. Dodáva právnym normám všeobecnú záväznosť. Možno ho vymedziť podľa podstatných znakov:
– subjektu, kt. je štátny orgán
– obsahu, kt. vzniká na úrovni všeobecnosti
– osobitnej formy, kt. je publikácia

2. Právna obyčaj

– je spätá s predstavou nepísaného práva, kt. môže vzniknúť vtedy, ak sa určité správanie profiluje ako trvalé, rovnomerné a ako také, kt. vychádza zo všeobecnej vôle uznávať sa za platné právo (angloamerický systém).

3. Sudcovské právo

– je hlavným prameňom práva v angloamerickom systéme práva. Súčasťou sudcovského práva sú precedensy – kt. možno chápať ako súdne rozhodnutie, kt. slúži ako autorita pre rozhodovanie neskoršieho obdobného prípadu.

4. Normatívne zmluvy

– sa pokladajú za jeden z prameňov práva. V bývalom česko-slovenskom práve boli prameňom práva kolektívne zmluvy, kt. môžeme označovať za výnimočný a významovo obmedzený druh prameňa práva. Patria tu aj medzinárodné zmluvy.

Druhy normatívnych právnych aktov v SR

Ústava SR
Ústavné a ostatné zákony
Nariadenia vlády SR
Vyhlášky a výnosy ministerstiev a iných orgánov štátnej správy SR
Rozhodnutie ústavného súdu SR
Medzinárodné zmluvy

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Komentáre

  1. adam

    je to dobre

  2. sasa

    odkial je to cerpane?

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.