(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ťahák – Občianske právo

Download súboru

Stiahnite si súbor Ťahák – Občianske právo (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Ťahák – Občianske právo.


Občianske právo
OP jee odvetvie sys práva, kt sa delí na OPHmot a OPProces.
OPH - upravuje spoloč vzžahy osob a majetkovej povahy FO a PO a vržahy medzi nimi a škátom. Krem týcht upravuje aj práva na orchranu osobnosti.
Zákl. prameň je Obč. Zákonník., z č. 40/1964Zb v znení neskôr. zmien, naposl. 153/1997.
OPP Upravuje postup súdu a účastníkokv v obč. súdmnom konaní, aby bola zabezpečená ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov konania
Zákl. prameň je Obč. súdny poriadok 41/1964Zb v znení neskôr. zmien, naposl. 211/1997.
Obsah Obč. zák:
1. Všeobecné ustanovenia
2. Vecné práva
3. Zrušené
4. Zodpovednosť za škodu a za bezdôvodné obohatenie
5. Dedenie
6. Záväzkové právo
7. Závereč, prechod, a zruš. ustanovenia
Zásady obč. práva:
- Účastníci v OPV majú rovnopráv. postavneni
- Môžu si vzáj Prá a povin upraviť odlišne od zákona (ak nezakazuje) = zásada zml. dohody
- Zásada ochrany práv tretích osôb
OPV- urč. spol. vzťahy, upravené normami OP, vznikajúce v spol. činnosti medzi ľuďmi
Účastníci OPV:
FO - nadobúda Pa a Po narodením, smrťou zaniká, spôs na PÚkony dovršením 18, predtým len po uzavretí manželstva 16, Maloletí len PÚ prislúchajúce ich rozumovej vyspelosti., Duš choroba - pozbavenie sposobilosti Súdom., ak daktore vie vykonávať, má obmedzenú spôsobilosť
FO - má právo na orchanu svojej osobnosti, ochranu žigota, zdravia, obč. cti, ľudskej dôstojnosti, súkromia, mena a prejavov osobnej povahy.
PO - stáva sa účastníkom OPV zápisom do OR, PÚ vykonáva štatutár, zástupca, konateľ
ŠTÁT - účastník OPV prostr. súdov
Zastúpenie
Zástupcom je ten, kto je oprávnený konať za iného v jeho mene.
Zástupcom je: A: osoba, kt má spôsobilosť na PÚ
B: FO, kt záujmy nie sú v rozpore so záujm zastúpeného
Zastúpenie: --- na základe zákona alebo rozhodnutia št orgánu tljl zákonné zastúpenie
--- na základe odohody o plnej moci - zmluvné zastúpenie
Plnomocenstvo možno udeliť aj niekoľkým zástupcom spoločne:
- generálna plná moc - oprávnuje na všetky PÚ
- špeciálna plná moc - len na usk. jedného PÚ
- prokúra - zvlášt typ - udeľovaná prokuristovi podnikateľom
Zánik Plnomoc:
--vykonaním úkonu, na ktorý bolo plnomocenstvo udelené
--ak zastúpený plnomoc odvolá
-- ak zástupca plnomoc vypovie
-- smrťou
Dedenie
nie všetky práva smrťou prechádzajú na pozostalých, zanikajú (osobnostné, vyplývajúce zo zákona, p. na bolestné)
Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa pričom smrť musí byť preukázaná predpísaným predpisom alebo musí dôjsť k vyhláseniu za mrtveho sudom.
Ak sa nadobudne dedičstvo zo závetu, nadobúda sa zo zákona. Dedičstvo, ktoré nenadobúda žiaden dedič, pripadne štátu.
Odmietnutie dedičstva
Ded môže ded odmietnúť. Odmeitnitie sa musí udrobiť úpsttne na súde alebo písomne v lehote 1 mes, keď bol súdom upovedomený.
K odmietnutiu dedičstžgva môže dedič pripojiť výhrady al. ho odmietnuť len sčasti. Vyhlásenie o odmietnutí nemožno odvolať.
Dedičská nespôsobilosť
Nededí ten,m kto sa dopustil úmyselného trest. činu priti poručiteľovi, jeho menželovi, deťom al rodičom alsa dopustil zavrhnutiahdného konania proti prejavu poručiteľovej ppposlednej vôle. Môže dediť, ak mu poručiteľ odpustil.
Vydedenie potomka
Poručiteľ môže vydediť potoka ak:
1. neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, starobe, alebo v icných závažných prípadoch
2. o poručiteľa trvalo neprejavuje záujem, ktorý by mal ako potomok prejavovať
3. bol odsúdený za úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej 1 rok
4. ak trvalo vedie neusporiadaný život
Prechod dlhov
Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za poručiteľove dlhy a za poimerané náklady spojené s pohrebom.
Dediči sa môžu s veriteľmi dohodnúť, že im prenechajú dedičstvo na úhradu dlhov - súd dohodu schváli ak neodporuje zákonu.
Ak k dohode nedôjde, povinnosť dedičov plniť dlhy sa upravuje obč. súdnym poriadkom o likvidácii dedičstva.
Druhy dedenia:Zo závetu a Zo zákona(4DS)
1. Dedičská skupina:
členovia najbližsej rodiny poručiteľa čiže manžel a deti.
manžel môže dediť, ak manželstvo v dobe smrti trvalo, alebo nebolo právoplatne rozvedené.
Manželia ale nemusia žiť v spoločnej domácnosti.
Ak jeden zomrie v čase rozvodového konania, pozostalý bude dediť.
dedia všetky poručiteľove deti bez ohľadu, či sa narodili v manželstve alebo mimo neho.
Rovnaké postavenie majú aj osvojenci poručiteľa.
2.DS
manžel, rodičia poručiteľa a spolužijúce osoby, t.j. spolužijúce al spolubývajúce osoby, kt ili s poručiteľom v spol domácnosti aspoň po dobu 1roka pred jeho smrťou.
Manžel dedí pol, ostatní na diely 2. pol.
Manžel alebo ostatní môžu byť výluční dediči.
3.DS
súrodenci poručiteľa a spolužijúce osoby dedia

Download súboru

Stiahnite si súbor Ťahák – Občianske právo (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár