(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Definícia pojmu Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v ekonomickom slovníku. Výraz Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia, Európske fondy.

Definícia výrazu „Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“

(ďalej len zmluva o NFP) podrobná zmluva o podpore projektu financovaného zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu uzatvorená medzi riadiacim orgánom alebo sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom a prijímateľom určujúca podmienky poskytnutia pomoci, ako aj práva a povinnosti zúčastnených strán.

právny akt stanovujúci práva a povinnosti zmluvných strán ako aj podmienky platné pre podporu projektu prostriedkami verejných rozpočtov najmä v súlade so zákonom 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov;

Právny akt stanovujúci práva a povinnosti zmluvných strán ako aj podmienky platné pre podporu projektu prostriedkami verejných rozpočtov najmä v súlade so zákonom 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Už ste čítali?