Všeobecné nariadenie

Definícia pojmu Všeobecné nariadenie v ekonomickom slovníku. Výraz Všeobecné nariadenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Všeobecné nariadenie“

Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999.