Účastník súkromného poistenia

Definícia pojmu Účastník súkromného poistenia v ekonomickom slovníku. Výraz Účastník súkromného poistenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Banky.

Definícia výrazu „Účastník súkromného poistenia“

Zmluvné strany, t. j. poisťovateľ a poistník a ďalej poistený (osoba, ktorá je uvedená v poistnej zmluve, a ktorá má právo na poistné plnenie) a každá ďalšia osoba, ktorej zo súkromného poistenia vzniklo právo alebo povinnosť (napr. poškodený, ktorému vzniklo právo na poistné plnenie).