Sústavná príprava na povolanie

Definícia pojmu Sústavná príprava na povolanie v ekonomickom slovníku. Výraz Sústavná príprava na povolanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Sústavná príprava na povolanie“

Krátka definícia: Sústavná príprava na povolanie. Definícia podľa zákona: (§ 10 a 254 zákona č. 461/2003 Z. z.). Sústavnou prípravou na povolanie je:. štúdium na strednej škole po skončení povinnej školskej dochádzky,. štúdium na vysokej škole až do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. vysokoškolského vzdelania podľa zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov,. iné štúdium alebo výučba, ak podľa rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky sú postavené na roveň štúdia na stredných a vysokých školách,. obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole (vykonaním predpísanej, napr. maturitnej, skúšky), najdlhšie do konca školského roku, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole (t. j. najdlhšie do 31. augusta toho školského roku),. obdobie po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu (maturitnej, záverečnej, absolventskej), najdlhšie však do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené (ide najmä o prípady, kedy dieťa nevykoná predpísanú skúšku v riadnom termíne – májovom, júnovom, ale až v náhradnom termíne – napr. v septembri),. obdobie od skončenia štúdia na strednej škole do zápisu na štúdium na vysokú školu, ktorý bol vykonaný v tom istom kalendárnom roku, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,. obdobie od získania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktorý bol vykonaný v tom istom kalendárnom roku, v ktorom dieťa získalo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Sústavná príprava na povolanie začína:. žiakovi strednej školy od začiatku školského roka (od 1. septembra), ktorý nasleduje po školskom roku, v ktorom žiak skončil povinnú školskú dochádzku,. študentovi vysokej školy dňom zápisu na vysokoškolské štúdium prvého stupňa alebo dňom zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa. Sústavná príprava na povolanie končí:. žiakovi strednej školy vykonaním maturitnej skúšky, záverečnej skúšky alebo absolventskej skúšky a udelením absolutória,. študentovi vysokej školy ukončením vysokoškolského štúdia spôsobom stanoveným zákonom č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, resp. zákonom č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (ak sa štúdium realizovalo ešte podľa tohto zákona).