Rozhodovací proces v EÚ

Definícia pojmu Rozhodovací proces v EÚ v ekonomickom slovníku. Výraz Rozhodovací proces v EÚ sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Rozhodovací proces v EÚ“

Rozhodovací proces v EÚ pri prijímaní všeobecnej legislatívy je výsledkom spolupráce najmä Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady ministrov EÚ. Komisia je so svojou navrhovacou právomocou zodpovedná za prípravné práce legislatívneho návrhu. Rada ministrov návrh predkladá Parlamentu na posúdenie. O podanie legislatívneho návrhu môžu Komisiu požiadať ako Rada ministrov, tak aj Parlament, ktoré však môžu iniciovať aj vlastný návrh. Európsky parlament po prerokovaní v gestorskom výbore a predložení celému parlamentnému zboru vyjadrí stanovisko k legislatívnemu návrhu vo forme rezolúcie. Názor Parlamentu je predložený Rade ministrov a Komisii. Rada ministrov a Komisia zhodnotia parlamentné pripomienky a prijmú k nim stanovisko. Informujú Parlament, či pozmeňujúce návrhy prijali alebo nie. Konečné rozhodnutie o návrhu prijíma Rada ministrov EÚ, ktorej štruktúra vytvára politické prepojenie na členské štáty. Parlament, ako spoločný legislatívny orgán má zvýšenú spolurozhodovaciu úlohu s možnosťou ďalšieho čítania návrhu alebo jeho odmietnutia, na ktoré je však potrebná absolútna väčšina jeho členov.