Riadiaci orgán

Definícia pojmu Riadiaci orgán v ekonomickom slovníku. Výraz Riadiaci orgán sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia, Európske fondy.

Definícia výrazu „Riadiaci orgán „

Každý verejný alebo súkromný orgán alebo útvar na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni nominovaný členským štátom, alebo členský štát samotný, ktorý vykonáva funkciu riadenia pomoci zo štrukturálnych fondov.

Orgán zodpovedný za prípravu programových dokumentov (Národný rozvojový plán, Operačné programy,…), ich implementáciu (vypísanie výziev na predkladanie projektov, výber projektov,…) a hodnotenie úspešnosti.

(Managing Authority) – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo súkromný orgán určený členským štátom, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu. Riadiaci orgán je menovaný pre každý operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé riadiace orgány vláda SR.

orgány zodpovedné za prípravu programových dokumentov (Národný rozvojový plán, Operačné programy,…), ich implementáciu (vypísanie výziev na predkladanie projektov, výber projektov,…) a hodnotenie úspešnosti. Riadiace orgány vytvárajú sprostredkovateľské orgány pre konkrétne oblasti. V SR sú riadiace orgány v súčasnosti útvary v rámci jednotlivých ministerstiev.

(ďalej aj RO) – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo súkromný orgán určený členským štátom, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu. RO je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR určuje jednotlivé riadiace orgány vláda SR;