Renta

Definícia pojmu Renta v ekonomickom slovníku. Výraz Renta sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Peniaze, Makroekonómia, Poisťovníctvo, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „Renta“

Je to pravidelný príjem, plynúci z vlastníctva majetku, ktorý môže byť vo finančnej alebo inej forme.

Cena za prenájom alebo predaj pôdy. mzda alebo plat je cena za prácuúroky sú cenou za prenájom kapitálu.

Dôchodok z životného poistenia kapitálového alebo variabilného, životného poistenia dôchodkového alebo z poistenia zodpovednosti za škody pokiaľ je jeho súčasťou náhrada škody na zdraví.

(istá anuita) – Vopred dohodnutá čiastka vyplácaná vo vopred dohodnutých intervaloch.