(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

prodekan

Definícia pojmu prodekan v ekonomickom slovníku. Výraz prodekan sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „prodekan“

Prodekani zastupujú dekana v ním určenom rozsahu. Prodekanov vymenúva a odvoláva po schválení akademickým senátom fakulty dekan. Funkčné obdobie prodekanov je štvorročné a na tej istej fakulte môže tá istá osoba vykonávať funkciu prodekana najviac dve po sebe nasledujúce obdobia.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.