(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Prekážka administratívneho vyhostenia

Definícia pojmu Prekážka administratívneho vyhostenia v ekonomickom slovníku. Výraz Prekážka administratívneho vyhostenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Migrácia a azyl.

Definícia výrazu „Prekážka administratívneho vyhostenia“

cudzinca nemožno administratívne vyhostiť do štátu, v ktorom by bol ohrozený jeho život z dôvodov jeho rasy, národnosti, náboženstva, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo pre politické presvedčenie, alebo v ktorom by mu hrozilo mučenie, kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie, alebo trest; do štátu, v ktorom mu bol uložený trest smrti alebo je predpoklad, že v prebiehajúcom trestnom konaní mu takýto trest môže byť uložený; do štátu, v ktorom by bola ohrozená jeho sloboda, z rasových, národnostných, či náboženských dôvodov, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo pre politické presvedčenie; to neplatí ak cudzinec svojím konaním ohrozuje bezpečnosť štátu, alebo ak bol odsúdený za obzvlášť závažný trestný čin. Osobu bez štátnej príslušnosti, ktorá má povolený trvalý pobyt, možno administratívne vyhostiť iba v prípade, ak svojím konaním ohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok.

Už ste čítali?