(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Predfinancovanie

Definícia pojmu Predfinancovanie v ekonomickom slovníku. Výraz Predfinancovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Predfinancovanie“

poskytnutie finančných prostriedkov prijímateľovi z verejnej správy (okrem štátnych rozpočtových organizácií) a prijímateľovi – súkromnej základnej a strednej škole (vrátane cirkevnej) pri projektoch financovaných z ERDF a Kohézneho fondu, a prijímateľovi – mimovládnej organizácii pri projektoch financovaných z ERDF a ESF, z výdavkov štátneho rozpočtu za zdroje ERDF, Kohézneho fondu, ESF a spolufinancovania štátneho rozpočtu na uhrádzanie záväzkov voči dodávateľovi v lehote splatnosti na základe predloženia neuhradených účtovných dokladov vystavených dodávateľom.

Už ste čítali?