Ponuka

Definícia pojmu Ponuka v ekonomickom slovníku. Výraz Ponuka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring, Ekonometria, Financie.

Definícia výrazu „Ponuka“

Offer (ponuka) – pod týmto pojmom sa rozumie špecifikácia služby so stanovením podmienok, ako napr. limitu ručenia, úrokovej sadzby, factoringového poplatku a pod., za ktorých je faktoringová spoločnosť ochotná predať ponúkané služby svojim klientom (predávajúcim). Anglický ekvivalent tohto výrazu je Offer.

Ponuka (S; supply) predstavuje množstvo jedného konkrétneho statku (q), ktoré je jeden predávajúci (individuálna ponuka) alebo skupina predávajúcich, spravidla na celom trhu (trhová ponuka), ochotný a schopný predať za danú cenu (p) tohto tovaru za dané časové obdobie. Grafické zobrazenie krivky ponuky: S ponukou súvisí aj dopyt (D; demand) a v optimálnom prípade vytvárajú rovnovážny stav (ekvilibrium), kedy sa dopyt rovná ponuke, t. j. dobrovoľne ponúkané množstvo tovaru sa rovná dobrovoľne dopytovanému množstvu.

Pod ponukou rozumieme súhrn všetkých zamýšľaných predajov, s ktorými výrobcovia prichádzajú na trh s cieľom predávať ich za určitú cenu. Ponuka predstavuje množstvo tovarov, ktoré výrobcovia dodajú na trh pri určitej cene