(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

poistná zmluva

Definícia pojmu poistná zmluva v ekonomickom slovníku. Výraz poistná zmluva sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Platobné podmienky zmlúv, Poistenie a zaistenie, Financie, Poisťovníctvo, Poistenie.

Definícia výrazu „poistná zmluva“

Doklad vydaný poisťovateľom, ktorý predstavuje zmluvu o poistení a dohodnuté podmienky tejto zmluvy, čím sa poisťovateľ zaväzuje poskytnúť poistenému náhradu vo forme určitej platby za straty, vyplývajúce z rizika a nehôd bližšie určených v zmluve.

(Poistka) – Vyjadruje konkrétne poistné podmienky a podmienky pre realizáciu poistenia (doba trvania poistenia, poistné obdobie…). Dohodnuté podmienky sú záväzné pre poisťovňu aj poisteného. V niektorých prípadoch vzniká poistenie aj bez poistnej zmluvy.

Je zmluva, ktorou sa poisťovateľ zaväzuje poistenému poskytnúť poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť, v zmluve bližšie určená. Osoba, ktorá s poisťovateľom zmluvu uzavrela (poistník) sa zaväzuje platiť poisťovateľovi dohodnuté poistné.

Právny dokument vyhotovený písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov. Vyjadruje konkrétne poistné podmienky a podmienky pre realizáciu poistenia. Dohodnuté podmienky sú záväzné pre poisťovňu aj poisteného. V niektorých prípadoch vzniká poistenie aj bez poistnej zmluvy. Často sa tomuto dokumentu hovorí i poistka.

písomná dohoda medzi poistiteľom a poistníkom, ktorou sa poistiteľ zaväzuje poskytnúť poistné plnenie v dojednanom rozsahu v prípade vzniku poistnej udalosti, a ktorou sa poistník zaväzuje platiť poistné. Súčasťou poistnej zmluvy sú všeobecné poistné podmienky poistiteľa schválené Dozorným orgánom nad poisťovníctvom, na ktoré sa poistná zmluva odvoláva.

Právny dokument vyhotovený písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov.

Dvojstranný právny úkon medzi poisťovateľom a poistníkom.

Už ste čítali?