(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

NAV

Definícia pojmu NAV v ekonomickom slovníku. Výraz NAV sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Podielové fondy.

Definícia výrazu „NAV“

Nett asset value – čistá hodnota majetku vo fonde, ktorá sa určuje v súlade so zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi a tvoria ju cenné papiere vrátane úrokov z úročených cenných papierov a predkupných práv vyplývajúcich z týchto cenných papierov, peňažné prostriedky na bežných a termínovaných účtoch a pohľadávky fondu mínus záväzky fondu.

Už ste čítali?