(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Mýtny úsek

Definícia pojmu Mýtny úsek v ekonomickom slovníku. Výraz Mýtny úsek sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika dopravy.

Definícia výrazu „Mýtny úsek“

je definovaný ako súvislá časť vymedzeného úseku ciest, na ktorej sa vykonáva detekcia mýtnej povinnosti prechádzajúcich vozidiel. Mýtny úsek je spravidla vymedzený od hranice križovatky, ktorá tvorí začiatok vymedzeného úseku ciest po hranicu križovatky, ktorá tvorí koniec vymedzeného úseku ciest a naopak. To znamená, že každému vymedzenému úseku ciest prislúchajú spravidla dva mýtne úseky, jeden pre smer tam a druhý pre smer späť. Každý mýtny úsek je označený jednoznačným identifikátorom a jeho vlastnosťami sú dĺžka úseku a spoplatnená dĺžka úseku. Dĺžka úseku a spoplatnená dĺžka úseku je číselný údaj v km stanovený vyhláškou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta (ďalej len Vyhláška č. 529/2009) pre príslušný vymedzený úsek ciest a uvádza sa s presnosťou na dve desatinné miesta, bez ohľadu na skutočnú fyzickú dĺžku mýtneho úseku.

Už ste čítali?