Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

List vlastníctva

Definícia pojmu List vlastníctva v ekonomickom slovníku. Výraz List vlastníctva sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Reality, Hypotéky.

Definícia výrazu „List vlastníctva“

(skratka LV) je základným dokladom, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. List vlastníctva (originál) je uložený na príslušnej správe katastra (zväčša podľa okresu). Správa katastra je povinná na požiadanie vyhotoviť potvrdený výpis listu vlastníctva alebo kópiu listu vlastníctva komukoľvek. Výpis listu vlastníctva doplnený o osobné údaje (rodné číslo) bude vydaný len na žiadosť osoby, ktorá je ako vlastník zapísaná na príslušnom liste vlastníctva. List vlastníctva (originál), ktorý je uložený na správe katastra nemožno ho nikomu vydať. List vlastníctva možno získať ako kópiu alebo ako výpis. Kópia listu vlastníctva obsahuje aj predchádzajúce zmeny v liste vlastníctva, overený výpis len aktuálny stav. List vlastníctva vydáva správa katastra na dva účely: úradné – na právne úkony pri predaji nehnuteľnosti alebo dedičskom konaní, list vlastníctva je overený okrúhlou pečiatkou správy katastra, informatívne – na overenie vlastníka pre geodetov, elektrikárov alebo súkromné osoby, list vlastníctva je overený obdĺžnikovou pečiatkou správy katastra (overenie vykonáva Správa katastra)

výpis z listu vlastníctva je doklad z katastrálneho úradu, ktorý obsahuje základné údaje o nehnuteľnosti, t. j. katastrálne územie, majetkovú podstatu, vlastnícke práva, ťarchy (vecné bremená a záložné práva), atď.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?