(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

komplexná akreditácia vysokej školy

Definícia pojmu komplexná akreditácia vysokej školy v ekonomickom slovníku. Výraz komplexná akreditácia vysokej školy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „komplexná akreditácia vysokej školy“

Proces, v rámci ktorého Akreditačná komisia komplexne posúdi a zhodnotí vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť vysokej školy ako aj personálne, technické, informačné a ďalšie podmienky, v ktorých sa táto činnosť uskutočňuje a vyjadrí sa k žiadostiam vysokej školy o akreditáciu všetkých študijných programov a o akreditáciu habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie profesorov, v ktorých chce vysoká škola mať priznané zodpovedajúce práva. (§ 84/1). Komplexná akreditácia vysokej školy sa uskutočňuje v šesťročných intervaloch podľa vopred zverejneného plánu.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.