Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Hodnotenie

Definícia pojmu Hodnotenie v ekonomickom slovníku. Výraz Hodnotenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy, Európska integrácia.

Definícia výrazu „Hodnotenie“

(predbežné, priebežné, následné) posúdenie prínosu realizácie programov a ich súladu s cieľmi stanovenými v OP a NSRR s ohľadom na efektivitu, účinnosť, účelnosť, relevantnosť a udržateľnosť. Predbežné hodnotenie je realizované pre každý OP s cieľom optimalizácie prideľovania rozpočtových zdrojov v rámci OP a zlepšenia kvality programovania. Priebežné hodnotenie má formu série hodnotení realizovaných počas implementácie OP s cieľom kontinuálne sledovať implementáciu OP z pohľadu dosahovaných výstupov, výsledkov a dopadov a súvisiacich externých podmienok vzhľadom na stanovené dlhodobé ciele a v prípade potreby navrhnúť opravné kroky. Následné hodnotenie je vykonávané pre každý z cieľov ŠF a KF v spolupráci s EK pokrývajúce všetky OP za daný cieľ s ohľadom na efektivitu, účinnosť a účelnosť;

(predbežné, priebežné, následné) – Posúdenie prínosu realizácie programov a ich súladu s cieľmi stanovenými v OP a NSRR s ohľadom na efektivitu, účinnosť, účelnosť, relevantnosť a udržateľnosť.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?