Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Fond ochrany vkladov

Definícia pojmu Fond ochrany vkladov v ekonomickom slovníku. Výraz Fond ochrany vkladov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Financie.

Definícia výrazu „Fond ochrany vkladov“

Aktualizované: Národná rada SR 24. 10. 2008 schválila návrh zákona, ktorý garantuje vklady neobmedzene. Zákon vstúpil do platnosti od 1. novembra 2008. Fond ochrany vkladov, ktorý bol zriadený zákonom (NR SR č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov) sústreďuje peňažné príspevky bánk a pobočiek zahraničných bánk na poskytovanie náhrad za nedostupné vklady. Teda banky do neho pravidelne v určitej výške prispievajú pre prípad, že by z nejakého dôvodu neboli schopné klientom vyplácať ich vklady. Ak by takáto situácia nastala, určitá výška vkladov stanovená zákonom sa vyplatí práve z tohto fondu. Fond je zo zákona povinný zabezpečovať a vykonávať činnosti, ktoré súvisia s ochranou vkladov fyzických a zákonom vymedzených právnických osôb. Jedná sa o vklady, ktoré sú uložené v bankách a pobočkách zahraničných bánk, ktoré sú účastníkmi systému ochrany vkladov v SR. Podľa zákona o ochrane vkladov v SR sú účastníkmi tohto systému banky a pobočky zahraničných bánk na území SR, vrátane stavebných sporiteľní, ktoré majú na výkon bankových činností udelené bankové povolenie Národnou bankou Slovenska. Povinnosť zúčastniť sa na ochrane vkladov vzniká banke dňom prijatia prvého vkladu, chráneného zákonom o ochrane vkladov. Ktoré vklady sú chránené? Podľa zákona sú chránené neanonymné vklady (vedené na meno, alebo názov spoločnosti) do neobmedzenej výšky: 1. fyzických osôb 2. nadácií a neziskových organizácií 3. spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových pristorov 4. právnických osôb (okrem finančných organizácií), ktoré nemusia mať účtovnú uzávierku overenú audítorom a túto informáciu doručili svojej banke v zákonne stanovenom termíne (najneskôr 15 dní po skončení účtovného obdobia). V akej výške sú chránené vklady? Podľa zákona o ochrane vkladov má za nedostupný vklad v banke vkladateľ právo na náhradu v celej výške nedostupného vkladu. Oproti minulosti sa tak nie je stanovená maximálna garančná hranica a ani tzv. spoluúčasť vkladateľa.

Je zo zákona poverený zabezpečovaním a výkonom činností, súvisiacich s ochranou vkladov fyzických osôb a zákonom vymedzených právnických osôb, uložených v bankách a pobočkách zahraničných bánk, ktoré sú účastníkmi systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, a to sú najmä: sústreďovanie finančných príspevkov od bánk a pobočiek zahraničných bánk do Fondu ochrany vkladov a nakladanie s týmito finančnými príspevkami a poskytovanie náhrad za nedostupné vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk, v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o ochrane vkladov a všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné bankové vklady. Účastníkmi systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, podľa zákona o ochrane vkladov, sú banky a pobočky zahraničných bánk na celom jej území. Od 1. novembra 2008 sa poskytuje jednému vkladateľovi náhrada za nedostupný vklad, chránený podľa zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov v znení neskorších predpisov v plnej výške, t. z. bez limitu.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?