(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Cieľ Európska územná spolupráca

Definícia pojmu Cieľ Európska územná spolupráca v ekonomickom slovníku. Výraz Cieľ Európska územná spolupráca sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Cieľ Európska územná spolupráca“

(Objective European Territorial Cooperation) – jeden z troch cieľov kohéznej politiky EÚ na programové obdobie 2007 – 2013 financovaný z ERDF. Tento cieľ je zameraný na posilnenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom spoločných miestnych a regionálnych iniciatív, posilnenie nadnárodnej spolupráce prostredníctvom činností prispievajúcich k integrovanému územnému rozvoju napĺňajúcemu priority Spoločenstva a posilnenie medziregionálnej spolupráce a výmeny skúseností na príslušnej územnej úrovni (článok 3 všeobecného nariadenia). Cieľ Európska územná spolupráca je v prípade cezhraničnej spolupráce oprávnený pre pohraničné regióny NUTS 3; v prípade nadnárodnej spolupráce – nadnárodné oblasti (zoznam bude stanovený EK neskôr) v prípade medziregionálnej spolupráce a výmeny skúseností – územie celého Európskeho spoločenstva.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.